Česky | 269
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Provoz
f Před každou prací na elektronářadí vytáh-
něte zástrčku ze zásuvky.
Přepravní a pracovní poloha pilového
kotouče
Přepravní poloha
Otáčejte ruční kolo 12 ve směru hodinových
ručiček až se zuby pilového kotouče 38
nacházejí pod stolem pily 11.
Pracovní poloha
Otáčejte ruční kolo 12 proti směru
hodinových ručiček až se zuby pilového
kotouče 38 nacházejí ca. 5 mm nad
obrobkem.
Upozornění: Zajistěte, aby byl ochranný kryt
řádně napolohován. Při řezání musí vždy přiléhat
na obrobek.
Zvětšení stolu pily
Dlouhé obrobky musejí být na volném konci
podloženy nebo podepřeny.
Prodloužení stolu/rozšíření stolu (viz obr. A)
Pro rozšíření plochy stolu pily můžete jak vzadu
tak i vpravo vytáhnout na elektronářadí
následující kolejnice:
prodloužení stolu 2 (prodlužuje stůl pily 11
dozadu o 215 mm)
a/nebo
rozšíření stolu 9 (rozšiřuje stůl pily 11 doprava
o 285 mm)
Uchopte uprostřed dole požadované
kolejnice a vytáhněte je maximálně až na
doraz ven.
Pro zafixování polohy utáhněte příslušné
upevňovací knoflíky (23 nebo 26) na vodících
tyčích.
U těžkých obrobků musíte případně kolejnice
podepřít.
Posuvné saně (viz obr. B)
Díky posuvným saním 1 lze řezat obrobky do
maximální šíře 305 mm.
Současně se dosáhne vyšší přesnosti při řezání
především ve spojení s úhlovým dorazem 16.
(viz Řezání horizontálních pokosových úhlů s
pomocí posuvných saní, strana 271)
K tomu překlopte aretační páčku 24 doprava.
Posuvné saně jsou tím jak dopředu tak i
dozadu až na doraz posouvatelné.
Nastavení šikmých úhlů
Pro zaručení přesných řezů musíte po
intenzívním použití zkontrolovat základní
nastavení elektronářadí a případně je seřídit (viz
Kontrola a seřízení základních nastavení,
strana 272).
Nastavení horizontálního úhlu pokosu
(úhlový doraz) (viz obr. C)
Horizontální úhel pokosu lze nastavit v rozsahu
od 60° (zleva) do 60° (zprava).
Povolte zajišťovací knoflík 54, je-li utažen.
Otáčejte úhlový doraz až ukazatel úhlu 55
ukazuje požadovaný pokosový úhel.
Zajišťovací knoflík 54 opět utáhněte.
Nastavení vertikálního úhlu sklonu
(pilový kotouč) (viz obr. D)
Vertikální úhel sklonu lze nastavit v rozsahu od
90° do 45°.
Povolte lehce aretační knoflík 29 proti směru
hodinových ručiček.
Upozornění: Při kompletním uvolnění
aretačního knoflíku se pilový kotouč díky
gravitaci překlopí do polohy, která přibližně
odpovídá 30°.
Zatlačte ruční kolo 12 dozadu (Push) a
podržte jej v této poloze.
Tím zaberou zuby na kulise do ozubeného
věnce na ručním kole.
Otáčejte ručním kolem až ukazatel úhlu 56
ukazuje požadovaný úhel sklonu na stupnici
57.
Aretační knoflík 29 opět pevně utáhněte.
Pro rychlé a přesné nastavení standardních
úhlů 90° a 45° jsou na tělese koncové dorazy.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 269 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM