Česky | 271
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Posouvací tyčku uschovávejte vždy na
elektronářadí.
Elektronářadí nepoužívejte k řezání drážek,
žlábků nebo štěrbin.
Vyznačení čáry řezu
Na kulatou žlutou samolepku 7 vyznačte
tloušťku pilového kotouče.
Tím můžete obrobek pro řezání přesně
umístit aniž byste museli otevřít ochranný
kryt.
Postavení obsluhy (viz obr. H)
f Nestůjte přímo před elektronářadím, nýbrž
vždy stranou od pilového kotouče. Tím je
Vaše tělo chráněno před možným zpětným
rázem.
Mějte ruce, prsty a paže daleko od rotujícího
pilového kotouče.
Dbejte přitom následujících upozornění:
Obrobek držte spolehlivě oběma rukama a
pevně jej přitlačujte na řezací stůl, zejména
při pracech bez dorazu. (viz obr. I)
Pro úzké obrobky a při řezání vertikálních
úhlů sklonu vždy používejte dodanou
posouvací tyčku 22 a přídavný podélný doraz
18. (viz obr. J)
Maximální rozměry obrobku
Řezání
Řezání přímých řezů
Nastavte podélný doraz 8 na požadovanou
šíři řezu. (viz Nastavení podélných dorazů,
strana 270)
Obrobek položte na řezací stůl před
ochranný kryt 6.
Pomocí ručního kola 12 zvedněte nebo
spusťte pilový kotouč natolik, aby horní zuby
pily přečnívaly nad povrchem obrobku ca.
5mm.
Upozornění: Zajistěte, aby byl ochranný kryt
řádně napolohován. Při řezání musí vždy přiléhat
na obrobek.
Elektronářadí zapněte.
Obrobek s rovnoměrným posuvem
prořízněte.
Elektronářadí vypněte a počkejte až se pilový
kotouč kompletně dostane do klidového
stavu.
Řezání vertikálních úhlů sklonu
Nastavte požadovaný vertikální úhel sklonu.
(viz Nastavení vertikálního úhlu sklonu,
strana 269)
Postupujte podle pracovních kroků v
odstavci Řezání přímých řezů.
Nastavení vzdálenosti mezi pilovým kotoučem
a přídavným podélným dorazem na úhlovém
dorazu (viz obrázek f2)
Vzdálenost mezi pilovým kotoučem a přídavným
podélným dorazem smí činit maximálně 15 mm.
Nachází-li se přídavný podélný doraz 18 za
čárou řezu, povolte oba šrouby upevňovací
sady 45.
Přídavný podélný doraz přesuňte a šrouby
opět utáhněte.
Řezání horizontálních pokosových úhlů se
zaaretovanými posuvnými saněmi
Nastavte požadovaný horizontální pokosový
úhel. (viz Nastavení horizontálního úhlu
pokosu, strana 269)
Úhlový doraz musí být ve vodící drážce 21
(vlevo nebo vpravo) volně pohyblivý. K tomu
podle potřeby povolte zajišťovací knoflík 44.
Postupujte podle pracovních kroků v
odstavci Řezání přímých řezů.
Řezání horizontálních pokosových úhlů s
pomocí posuvných saní
Nastavte požadovaný horizontální pokosový
úhel. (viz Nastavení horizontálního úhlu
pokosu, strana 269)
Překlopte aretační páčku 24 doprava a
vytáhněte posuvné saně 1 dopředu.
(viz obr. B)
Obrobek položte na řezací stůl před
ochranný kryt 6.
vertikální úhel
sklonu
max. výška
obrobku [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 271 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM