272 | Česky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Úhlový doraz 16 umístěte před obrobkem v
levé vodící drážce 21. Tuto polohu zaaretujte
tím, že zajišťovací knoflík 44 pevně utáhnete.
Postupujte podle pracovních kroků v
odstavci Řezání přímých řezů.
Kontrola a seřízení základních nastavení
Pro zaručení přesných řezů musíte po
intenzívním použití zkontrolovat základní
nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenost a příslušný
speciální nástroj.
Servisní středisko Bosch provádí tyto práce
rychle a spolehlivě.
Seřízení standardního úhlu 90° (vertikálního)
Nastavte vertikální úhel sklonu 90°.
Kontrola:
Nastavte úhlové pravítko na 90° a umístěte
jej na stůl pily 11.
Rameno úhlového pravítka musí být po celé
délce v jedné přímce s pilovým kotoučem 38.
Seřízení: (viz obr. K)
Povolte aretační knoflík 29 a podržte pilový
kotouč za pomoci ručního kola 12 v poloze
90°.
Povolte seřizovací šroub 61 a aretační knoflík
29 opět lehce utáhněte.
Zašroubujte nebo vyšroubujte seřizovací
šroub tak dalece až je rameno úhlového
pravítka po celé délce v jedné přímce s
pilovým kotoučem.
Poté aretační knoflík 29 opět zcela utáhněte.
Jestliže není ukazatel úhlu 56 po seřízení v jedné
přímce se značkou 90° stupnice 57, povolte
šroub 63 pomocí běžného křížového šroubováku
a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 90°.
Seřízení standardního úhlu 45° (vertikálního)
(viz obr. K)
Opakujte výše uvedené pracovní kroky
adekvátně pro vertikální úhel sklonu 45°:
Povolení aretačního knoflíku 29,
Nastavení seřizovacího šroubu 62.
Ukazatel úhlu 56 přitom už nesmí být přestaven.
Nastavení upínací síly podélného dorazu
(viz obr. L)
Upínací síla podélného dorazu 8 může po
častém používání ochabnout.
Utahujte matici 64 tak dlouho, až lze podélný
doraz opět pevně zafixovat na stole pily.
Nastavení vůle posuvných saní (viz obr. M)
Je-li po častém používání vůle posuvných
saní 1
příliš velká, přitáhněte seřizova
šrouby 65.
Nastavení vkládací desky (viz obr. N)
Kontrola:
Přední strana vkládací desky 3 musí být v jedné
přímce nebo mírně pod stolem pily, zadní strana
musí být v jedné přímce nebo o něco nad stolem
pily.
Seřízení:
Za pomoci čtyř seřizovacích šroubů 66
nastavte správnou úroveň.
Uskladnění a přeprava (viz obr. O)
Uskladnění elektronářadí
Pro uskladnění Vám nabízí elektronářadí
možnost posouvací tyčku, dorazy a náhradní
pilové kotouče bezpečně upevnit.
Zajistěte žlutou bezpečnostní klapku 30 a
aretační páčku 24 posuvných saní 1.
Dejte elektronářadí do přepravní polohy. (viz
‘Přepravní poloha , strana 269)
Uvolněte přídavný podélný doraz 18 z
podélného dorazu 8 nebo z úhlového dorazu
16.
Ustavte dorazy (8, 16, 18) a upevněte
posouvací tyčku 22.
Naviňte síťový kabel okolo držáku kabelu 31.
Jeden náhradní pilový kotouč můžete za
pomoci upevňovacího šroubu 19 uskladnit na
tělese stroje.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 272 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM