274 | Slovensky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
sk
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné výstražné upozornenia a
bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné
upozornenia a bezpečnostné
pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných
upozornení a pokynov uvedených v
nasledujúcom texte môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar
a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné
pokyny starostlivo uschovajte na budúce
použitie.
Pojem ručné elektrické náradie používaný v
nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elek-
trické náradie napájané zo siete (s prívodnou
šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané
akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
1) Bezpečnosť na pracovisku
a) Pracovisko vždy udržiavajte čisté a
dobre osvetlené. Neporiadok a neosvet-
lené priestory pracoviska môžu mať za
následok pracovné úrazy.
b) Týmto náradím nepracujte v prostredí
ohrozenom výbuchom, v ktorom sa
nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny
alebo horľavý prach. Ručné elektrické
náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach
alebo pary zapáliť.
c) Nedovoľte deťom a iným nepovolaným
osobám, aby sa počas používania ruč-
ného elektrického náradia zdržiavali v
blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozor-
nosti zo strany inej osoby môžete stratiť
kontrolu nad náradím.
2) Elektrická bezpečnosť
a) Zástrčka prívodnej šnúry ručného
elektrického náradia musí pasovať do
použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom
prípade nijako nemeňte. S uzemneným
elektrickým náradím nepoužívajte ani
žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené
zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko
zásahu elektrickým prúdom.
b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s
uzemnenými povrchovými plochami, ako
sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporá-
ky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo
uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu
elektrickým prúdom.
c) Chráňte elektrické náradie pred účin-
kami dažďa a vlhkosti. Vniknutie vody do
ručného elektrického náradia zvyšuje
riziko zásahu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo urče-
ný účel na nosenie ručného elektrického
náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku
nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prí-
vodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová
šnúra nedostala do blízkosti horúceho
telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrý-
mi hranami alebo pohybujúcimi sa sú-
čiastkami ručného elektrického náradia.
Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry
zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
e) Keď pracujete s ručným elektrickým
náradím vonku, používajte len také pred-
lžovacie káble, ktoré sú schválené aj na
používanie vo vonkajších priestoroch.
Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je
vhodný na používanie vo vonkajšom pro-
stredí, znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného
elektrického náradia vo vlhkom prostre-
dí, použite ochranný spínač pri porucho-
vých prúdoch. Použitie ochranného spí-
nača pri poruchových prúdoch znižuje
riziko zásahu elektrickým prúdom.
3) Bezpečnosť osôb
a) Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo
robíte a k práci s ručným elektrickým
náradím pristupujte s rozumom. Nepra-
cujte s ručným elektrickým náradím
nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Malý okamih nepozornosti môže
mať pri používaní náradia za následok
vážne poranenia.
POZOR
OBJ_BUCH-783-003.book Page 274 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM