276 | Slovensky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
g) Používajte ručné elektrické náradie,
príslušenstvo, nastavovacie nástroje a
pod. podľa týchto výstražných upozor-
není a bezpečnostných pokynov. Pri
práci zohľadnite konkrétne pracovné
podmienky a činnosť, ktorú budete
vykonávať. Používanie ručného
elektrického náradia na iný účel ako na
predpísané použitie môže viesť k nebez-
pečným situáciám.
5) Servisné práce
a) Ručné elektrické náradie dávajte opra-
vovať len kvalifikovanému personálu,
ktorý používa originálne náhradné
súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpeč-
nosť náradia zostane zachovaná.
Bezpečnostné pokyny pre stolové
okružné píly
f Nikdy sa na ručné elektrické náradie
nestavajte. Mohli by ste sa vážne poraniť, ak
by sa ručné elektrické náradie prevrátilo
alebo ak by ste sa dostali do náhodného
kontaktu s pílovým listom.
f Zabezpečte, aby ochranný kryt správne
fungoval a dal sa voľne pohybovať. Nikdy
neblokujte ochranný kryt náradia v
otvorenom stave.
f Počas chodu ručného elektrického náradia
nedávajte ruky do pracovného priestoru
píly ani k pílovému listu. Pri kontakte s
pílovým listom hrozí nebezpečenstvo
vážneho poranenia.
f Nikdy nesiahajte prstami za pílový list, aby
ste pridržiavali obrobok, odstraňovali
triesky ani zo žiadnych iných dôvodov.
Vzdialenosť Vašej ruky k rotujúcemu
pílovému listu je pritom príliš malá.
f Obrobok prisúvajte vždy len k
rozbehnutému pílovému listu. Inak hrozí
nebezpečenstvo spätného rázu, ak by sa
pracovný nástroj v obrobku vzpriečil.
f Elektrické náradie používajte len vtedy, keď
sa na pracovnej ploche až po obrobok, ktorý
budete obrábať, nenachádzajú žiadne
nastavovacie nástroje, drevené triesky a
pod. Drobné kúsky dreva alebo iné predmety
sa môžu dostať do kontaktu s rotujúcim
pílovým listom a môžu vysokou rýchlosťou
trafiť obsluhujúcu osobu.
f Píľte vždy iba jediný obrobok. Obrobky
poukladané jeden na druhý alebo vedľa seba
by mohli spôsobiť zablokovanie pílového
listu, alebo by sa mohli voči sebe navzájom
posunúť.
f Vždy používajte pri práci paralelný alebo
uhlový doraz. To zlepšuje presnosť rezu a
znižuje možnosť zablokovania pílového listu.
f Ak sa pílový list zablokuje, ručné elektrické
náradie vždy vypnite a pokojne držte
obrobok dovtedy, kým sa pílový list úplne
zastaví. Aby ste zabránili vzniku spätného
rázu, môžete hýbať obrobkom až po úplnom
zastavení pílového listu. Najprv odstráňte
príčinu zablokovania pílového listu, až potom
spustite ručné elektrické náradie znova.
f Nepožívajte tupé pílové listy, ani také
pílové listy, ktoré majú trhliny, sú skrivené
alebo poškodené. Pílové listy s otupenými
zubami alebo s nesprávne nastavenými
zubami vytvárajú príliš úzku štrbinu rezu a
tým spôsobujú zvýšené trenie, blokovanie
pílového listu alebo vyvolanie spätného rázu.
f Používajte vždy pílové listy správnej
veľkosti a s vhodným upínacím otvorom
(napríklad hviezdicovým alebo okrúhlym).
Pílové listy, ktoré sa nehodia k montážnym
súčiastkam píly, nebežia celkom rotačne a
spôsobia stratu kontroly obsluhy nad
náradím.
f Nepoužívajte pílové listy z vysokolegovanej
rýchloreznej ocele (oceľ HSS). Takéto pílo
listy sa môžu ľahko zlomiť.
f Po práci sa nedotýkajte pílového listu
dovtedy, kým celkom nevychladne. Pílový
list sa pri práci veľmi zahrieva.
f Nikdy nepoužívajte elektrické náradie bez
vkladacej platničky. Poškodenú vkladaciu
platničku nahraďte novou. Bez vhodnej
vkladacej platničky by ste sa mohli o pílový
list poraniť.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 276 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM