Slovensky | 277
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý po-
mocou upínacieho zariadenia alebo zveráka
je bezpečnejší ako obrobok pridržiavaný
rukou.
f Udržiavajte svoje pracovisko v čistote.
Mimoriadne nebezpečné sú zmesi rôznych
materiálov. Prach z ľahkých kovov sa môže
ľahko zapáliť alebo explodovať.
f Nikdy neodchádzajte od ručného
elektrického náradia skôr, ako sa úplne
zastaví. Dobiehajúce pracovné nástroje
môžu spôsobiť poranenia osôb.
f Nepoužívajte ručné elektrické náradie,
ktoré má poškodenú prívodnú šnúru.
Nedotýkajte sa poškodenej prívodnej šnúry
a v prípade, že sa kábel počas práce s
náradím poškodí, ihneď vytiahnite zástrčku
zo zásuvky. Poškodené prívodné šnúry
zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
Symboly
Nasledujúce symboly môžu byť pre používanie Vášho ručného elektrického náradia dôležité. Za-
pamätajte si láskavo tieto symboly a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude
pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto ručné elektrické náradie.
Symbol Význam
f Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže mať za
následok stratu sluchu.
f Používajte ochrannú dýchaciu masku.
f Používajte ochranné okuliare.
f Nebezpečný priestor! Podľa možnosti nedávajte do tohto
priestoru ruky, prsty ani predlaktia.
Len pre krajiny EÚ:
Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho
odpadu!
Podľa Európskej smernice 2002/96/EG o starých elektrických a
elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom
práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať
separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane
životného prostredia.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 277 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM