Slovensky | 279
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Popis fungovania
Prečítajte si všetky Výstražné upo-
zornenia a bezpečnostné pokyny.
Zanedbanie dodržiavania Výstraž-
ných upozornení a pokynov uvede-
ných v nasledujúcom texte môže
mať za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo
ťažké poranenie.
Používanie podľa určenia
Toto elektrické náradie je ako stacionárne
náradie určené na pozdĺžne a priečne rezy s
rovným priebehom rezu do dreva. Pritom sú
možné horizontálne šikmé rezy s uhlami
zošikmenia od 60° do +60° ako aj vertikálne
šikmé rezy s uhlami zošikmenia od 90° do 45°.
Výkon tohto ručného elektrického náradia je
dimenzovaný na rezanie tvrdého a mäkkého
dreva ako aj drevotrieskových a drevovláknitých
dosák.
Toto ručné elektrické náradie nebolo na
prevádzku vo funkcii ako stolová okružná píla
schválené na rezanie hliníka alebo iných
neželezných kovov.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa
vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na
grafickej strane tohto Návodu.
1 Posuvné sane
2 Predĺženie rezacieho stola
3 Vkladacia platnička
4 Štrbinový klin
5 Odsávací nátrubok na ochrannom kryte
6 Ochranný kryt
7 Nálepka na označenie čiary rezu
8 Paralelný doraz (zarážka rovnobežnosti)
9 Rozšírenia rezacieho stola
10 Paralelný doraz rozšírenia rezacieho stola 9
11 Rezací stôl
12 Ručné koleso na zdvíhanie a spúšťanie
pílového listu
13 Stupnica vzdialenosti pílového listu od
paralelného dorazu 8
14 Gombík NÚDZOVÉHO VYPÍNAČA
15 Vodiaca drážka pre paralelný doraz 8
16 Uhlový doraz
Zobrazuje možné polohy paralelného dorazu na rozšírení
rezacieho stola.
Farba nálepky korešponduje s farbami stupnice na prednej
vodiacej tyči. Táto stupnica ukazuje podľa polohy paralelného
dorazu vzdialenosť od pílového listu.
Symbol Význam
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 279 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM