282 | Slovensky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Základná doska 35 s namontovanými
skrutkami s krížovou hlavou
Predĺženie rezacieho stola 2
Upevňovacia súprava Predĺženie rezacieho
stola 41
(2 vodiace tyče, 2 skrutky na zaistenie,
2 svorky, 2 krátke upevňovacie rukoväte)
Paralelné dorazy 8 a 10
Prídavný paralelný doraz (hliníkový) 18
s profilovou lištou 47
Prídavný paralelný doraz (plastový) 49
Uhlový doraz 16
Upevňovacia súprava Prídavný paralelný
doraz 45 (4 krátke skrutky, 2 dlhé
upevňovacie rukoväte 48, 2 štvorhranné
matice a podložky)
Ochranný kryt 6
Upevňovacia súprava Ochranný kryt 40
(skrutka, matica a podložka)
Štrbinový klin 4 s namontovanou
šesťhrannou skrutkou 36
Odsávacia hadica 34
Palička na posúvanie obrobku 22
Prstencový kľúč 17
vyhotovenia náradia s podstavcom:
Podstavec 69
(12profilov, 4uzávery)
Upevňovacia súprava Podstavec 68
(24 skrutiek s maticami na zmontovanie,
4 Skrutky s maticami na upevnenie ručného
elektrického náradia, 4 podložky)
Upozornenie: Skontrolujte elektrické náradie, či
nie je prípadne poškodené.
Pred ďalším používaním náradia starostlivo
skontrolujte, či bezchybne a podľa určenia
fungujú ochranné prvky náradia a súčiastky,
ktoré sa môžu ľahko poškodiť. Skontrolujte, či
bezchybne fungujú pohyblivé súčiastky, či
neblokujú, alebo či nie sú niektoré súčiastky
poškodené. Všetky súčiastky musia byť správne
namontované a musia byť splnené všetky
podmienky, aby sa zabezpečil bezchybný chod
náradia.
Poškodené ochranné prípravky a súčiastky treba
dať odborne opraviť alebo vymeniť v
autorizovanej servisnej opravovni.
Prvé uvedenie náradia do prevádzky
Pozorne a starostlivo vyberte z obalov
náradie a všetky dodané súčiastky.
Odstráňte z elektrického náradia a z
dodaného príslušenstva všetok obalový
materiál.
Dávajte špeciálne pozor na to, aby ste
odstránili obalový materiál pod blokom
motora.
Dodatočné náradie potrebné k základnej
výbave:
Krížový skrutkovač
Uhlomer
Prstencový prípadne vidlicový kľúč (13 mm)
na zmontovanie podstavca
Postup montáže
Aby ste si uľahčili prácu, dodržiavajte uvedený
postup montáže dodaných elementov
elektrického náradia.
1. Montáž zdola
Odsávacia hadica 34
Základná doska 35 s namontovanými
skrutkami s krížovou hlavou
2. Montáž zhora
Štrbinový klin 4
Ochranný kryt 6
Predĺženie rezacieho stola 2
Paralelný doraz (zarážka rovnobežnosti) 8,
prídavné paralelné dorazy (18 alebo 49) a
uhlový doraz 16
Montáž zdola
Položte elektrické náradie na rezací stôl 11.
Namontujte odsávaciu hadicu
(pozri obrázok a)
Spojte otvor na vyhadzovanie triesok na
telese (puzdre) pílového listu a otvor na
vyhadzovanie triesok 32 na telese náradia
pomocou odsávacej hadice 34.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 282 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM