Slovensky | 285
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Externé odsávanie (pozri obrázok h)
Pripojte odsávaciu hadicu (hadicu vysávača)
na otvor na vyhadzovanie triesok 32.
Na zvýšenie odsávacieho výkonu môžete
okrem toho dodatočne pripojiť na odsávacie
hrdlo 5 nejaké iné zariadenie na odsávanie
prachu.
Odstráňte na tento účel kryt odsávacieho
nátrubku.
Vysávač musí byť vhodný pre daný druh opraco-
vávaného materiálu.
Pri odsávaní materiálov mimoriadne ohrozujú-
cich zdravie, rakovinotvorných alebo suchých
prachov používajte špeciálny vysávač.
Stacionárna alebo flexibilná montáž
f Na zaistenie bezpečnej manipulácie s
náradím treba toto ručné elektrické náradie
pred použitím namontovať na rovnú a
stabilnú pracovnú plochu (napr. na
pracovný stôl).
Montáž bez podstavca (pozri obrázok i)
Pomocou vhodného skrutkového spojenia
upevnite ručné elektrické náradie na
pracovnej ploche. Na to slúžia otvory 20.
Montáž s podstavcom
(pozri obrázky k1k3 od strany 15)
Na zmontovanie použite upevňovaciu súpravu
Podstavec 68. (24 skrutiek s maticami na
zmontovanie, 4 Skrutky s maticami na
upevnenie ručného elektrického náradia,
4podložky)
Zmontujte podstavec 69 pomocou skrutiek.
Skrutky dobre utiahnite.
Elektrické náradie upevnite na hornú
montážnu plochu podstavca. Na tento účel
sú určené otvory 20 na ručnom elektrickom
náradí ako aj pozdĺžne otvory na podstavci.
Výmena nástroja (pozri obrázky j1 j4)
f Pred každou prácou na ručnom elektrickom
náradí vytiahnite zástrčku náradia zo
zásuvky.
f Pri montáži pílového listu používajte
ochranné pracovné rukavice. Pri kontakte s
pílovým listom hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
Vyberte vhodný pílový list, ktorý zodpovedá
materiálu, ktorý potrebujete obrábať.
Používajte len také pílové listy, ktorých
maximálna dovolená rýchlosť je vyššia ako počet
voľnobežných obrátok Vášho ručného
elektrického náradia.
Používajte len také pílové listy, ktorých
charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v
tomto Návode na používanie a ktoré sú
testované podľa normy EN 847-1 a sú aj
primerane označené.
Demontáž pílového listu
Pomocou priloženého prstencového kľúča 17
nadvihnite na tento účel vpredu vkladaciu
platničku 3 a demontujte ju z otvorov 37.
Otáčajte ručné koleso 12 proti smeru pohybu
hodinových ručičiek až na doraz tak, aby sa
pílový list 38 nachádzal v najvyššej možnej
výškovej polohe nad rezacím stolom.
Otáčajte upevňovaciu maticu 51 pomocou
dodaného prstencového kľúča 17 (23 mm) a
súčasne ťahajte aretačnú páčku vretena 50
dovtedy, až táto zaskočí.
Podržte aretačnú páčku vretena v
pritiahnutej polohe a zaskrutkujte
upevňovaciu maticu otáčaním proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
Demontujte upínaciu prírubu 52.
Demontujte pílový list 38.
Montáž pílového listu
V prípade potreby najprv vyčistite všetky
súčiastky, ktoré budete montovať.
Nový pílový list založte na upínaciu prírubu
52 vretena náradia 53.
Upozornenie: Nepoužívajte príliš malé pílové
listy. Vzdialenosť medzi pílovým listom a
štrbinovým klinom smie byť maximálne 5 mm.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 285 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM