286 | Slovensky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Pri montáži dajte pozor na to, aby sa smer
rezu zubov (smer šípky na pílovom liste)
zhodoval so smerom šípky na ochrannom
kryte!
Nasaďte upínaciu prírubu 52 a upevňovaciu
maticu 51.
Otáčajte upevňovaciu maticu 51 pomocou
dodaného prstencového kľúča 17 (23 mm) a
súčasne ťahajte aretačnú páčku vretena 50
dovtedy, až táto zaskočí.
Upevňovaciu maticu utiahnite otáčaním v
smere pohybu hodinových ručičiek.
Vkladaciu platničku 3 opäť vložte na pôvodné
miesto. (pozri obrázok c3)
Prevádzka
f Pred každou prácou na ručnom elektrickom
náradí vytiahnite zástrčku náradia zo
zásuvky.
Transportná a pracovná poloha
pílového listu
Transportná poloha
Otáčajte ručné koleso 12 v smere pohybu
hodinových ručičiek dovtedy, až sa budú
zuby pílového listu 38 nachádzať pod
rezacím stolom 11.
Pracovná poloha
Otáčajte ručné koleso 12 proti smeru pohybu
hodinových ručičiek dovtedy, kým sa budú
zuby pílového listu 38 nachádzať cca 5 mm
nad obrobkom.
Upozornenie: Postarajte sa o to, aby bol
ochranný kryt umiestnený na správnom mieste.
Pri pílení musí vždy priliehať na obrobok.
Zväčšenie rezacieho stola
Dlhé obrobky musia byť na voľnom konci
podložené alebo podopreté.
Predĺženie rezacieho stola/rozšírenie
rezacieho stola (pozri obrázok A)
Na zväčšenie plochy rezacieho stola môžete
vytiahnuť aj vzadu aj na pravej strane
elektrického náradia nasledujúce lišty:
Predĺženie rezacieho stola 2 (predĺži rezací stôl
11 smerom dozadu o 215 mm)
a/alebo
Rozšírenie rezacieho stola 9 (rozšíri rezací stôl
11 smerom doprava o 285 mm)
Siahnite v strede pod požadovanú lištu a
vytiahnite ju podľa potreby maximálne na
doraz.
Na zafixovanie polohy dobre utiahnite
príslušné upevňovacie rukoväte (23 alebo
26) na vodiacich tyčiach.
Ak budete obrábať nejaké ťažké obrobky,
budete musieť prípadne predlžovacie lišty
podoprieť.
Posuvné sane (pozri obrázok B)
Pomocou posuvných saní 1 môžete rezať
obrobky až do maximálnej šírky 305 mm.
Súčasne sa takýmto spôsobom dosiahne vyššia
precíznosť pri rezaní, a to predovšetkým v
spojení s uhlovým dorazom 16. (pozri Rezanie
horizontálnych šikmých rezov pomocou
posuvných saní, strana 289)
Aretačnú páku 24 otočte na tento účel
doprava.
Posuvné sane sú takýmto spôsobom posuvné
smerom dopredu ako aj smerom dozadu až
na doraz.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 286 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM