288 | Slovensky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Nastavenie prídavného paralelného
dorazu
Pri pílení úzkych obrobkov a pri pílení
vertikálnych šikmých rezov musíte namontovať
prídavný hliníkový paralelný doraz 18 na
paralelný doraz 8. (pozri obrázok g2)
Pri pílení krátkych obrobkov sa môže stať, že sa
tieto zablokujú medzi paralelný doraz a pílový
list, a potom ich pohybujúci sa pílový list zachytí
a vymrští.
Nastavujte preto prídavný paralelný doraz takým
spôsobom, aby koniec jeho vedenia končil v
priestore medzi celkom predným zubom
pílového listu a stredom pílového listu.
Uvoľnite na tento účel upevňovacie rukoväte
48 a prídavný paralelný doraz 18 primerane
posuňte.
Upevňovacie rukoväte opäť utiahnite.
Pri pílení vysokých a úzkych obrobkov musíte
namontovať prídavný hliníkový paralelný doraz
18 priamo na paralelný doraz 8.
(pozri obrázok g3)
Uvedenie do prevádzky
Zapnutie (pozri obrázky G1G2)
Posuňte červený gombík NÚDZOVÉHO
VYPÍNAČA 14 doľava a otvorte žltú poistnú
klapku 30.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte zelené
zapínacie tlačidlo 60.
Potom uzavrite poistnú klapku bez toho, aby
zaskočila.
Vypnutie (pozri obrázok G3)
Stlačte červený gombík NÚDZOVÉHO
VYPNUTIA 14.
Výpadok elektrického prúdu
Pri vypínači ide o takzvaný vypínač na nulové
napätie, ktorý zabraňuje opätovnému
rozbehnutiu elektrického náradia po výpadku
sieťového napätia (napríklad aj vytiahnutím
prívodnej šnúry zo zásuvky počas chodu
náradia).
Na opätovné uvedenie elektrického náradia do
chodu musíte znova stlačiť zelené zapínacie
tlačidlo 60.
Pokyny na používanie
Všeobecné pokyny k rezaniu
f Pri všetkých rezoch treba predovšetkým
zabezpečiť to, aby sa pílový list v žiadnom
čase nemohol dotýkať ani dorazov ani
ostatných súčiastok náradia.
Chráňte pílový list pred nárazom a úderom.
Nevystavujte pílový list bočnému tlaku.
Štrbinový klin musí byť s pílovým listom v jednej
rovine, aby sa zabránilo zablokovaniu pílového
listu v obrobku.
Neobrábajte žiadne obrobky, ktoré
deformované. Obrobok musí mať vždy jednu
rovnú hranu, ktorou bude priliehať k
paralelnému dorazu.
Paličku na posúvanie obrobku majte vždy
odloženú pri elektrickom náradí.
Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie na
falcovanie, na rezanie drážok do dreva ani do
steny.
Označenie línie rezu
Na žltej okrúhlej nálepke 7 nakreslite hrúbku
pílového listu.
Takýmto spôsobom budete môcť obrobok na
pílenie polohovo presne upevniť bez toho,
aby ste museli otvárať ochranný kryt.
Poloha obsluhujúcej osoby (pozri obrázok H)
f Nikdy nestojte pred ručným elektrickým
náradím v jednej línii s rotujúcim pílovým
listom, ale vždy sa postavte bokom od
pílového listu. Aby ste si takto chránili svoje
telo pred účinkom možného spätného rázu.
Do blízkosti rotujúceho pílového listu
nedávajte ruky, prsty ani predlaktie.
Dodržiavajte pritom nasledujúce pokyny:
Obrobok držte pevne oboma rukami a pevne
ho pritláčajte k rezaciemu stolu,
predovšetkým pri prácach bez dorazu.
(pozri obrázok I)
Pri rezaní úzkych obrobkov a pri pílení
vertikálnych šikmých rezov používajte vždy
paličku na posúvanie obrobku 22 a prídavný
paralelný doraz 18, ktoré sú súčasťou
základnej výbavy produktu. (pozri obrázok J)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 288 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM