Slovensky | 289
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Maximálne rozmery obrobku
Rezanie
Rezanie rovných rezov
Paralelný doraz 8 nastavte na požadovanú
šírku rezu. (pozri Nastavenie paralelných
dorazov, strana 287)
Položte obrobok na rezací stôl pred ochranný
kryt 6.
Zdvihnite alebo spustite pílový list pomocou
kľuky ručného kolesa 12 do takej miery, aby
sa horná hrana zubov rezacieho kotúča
nachádzala cca 5 mm nad povrchovou
plochou obrobku.
Upozornenie: Postarajte sa o to, aby bol
ochranný kryt umiestnený na správnom mieste.
Pri pílení musí vždy priliehať na obrobok.
Zapnite ručné elektrické náradie.
Obrobok prepíľte s rovnomerným posuvom.
Elektrické náradie vypnite a vyčkajte, kým sa
pílový list úplne zastaví.
Rezanie vertikálnych šikmých rezov
Nastavte požadovaný vertikálny uhol
zošikmenia. (pozri Nastavenie vertikálneho
uhla zošikmenia, strana 287)
Postupujte podobným spôsobom podľa
pracovných krokov v odseku Rezanie
rovných rezov.
Nastavenie vzdialenosti pílového listu a
prídavného paralelného dorazu na uhlovom
doraze (pozri obrázok f2)
Vzdialenosť medzi pílovým listom a prídavným
paralelným dorazom smie mať maximálne
hodnotu 15 mm.
Ak sa prídavný paralelný doraz 18 nachádza
za líniou rezu, uvoľnite obidve skrutky
upevňovacej súpravy 45.
Posuňte prídavný paralelný doraz a uvedené
skrutky opäť utiahnite.
Rezanie horizontálnych šikmých rezov
pomocou aretovaných posuvných saní
Nastavte požadovaný horizontálny uhol
zošikmenia. (pozri Nastavovanie
horizontálnych uhlov zošikmenia,
strana 287)
Uhlový doraz sa musí dať vo vodiacej drážke
21 voľne pohybovať (doľava alebo doprava).
Na tento účel uvoľnite v prípade potreby
aretačnú rukoväť 44.
Postupujte podobným spôsobom podľa
pracovných krokov v odseku Rezanie
rovných rezov.
Rezanie horizontálnych šikmých rezov
pomocou posuvných saní
Nastavte požadovaný horizontálny uhol
zošikmenia. (pozri Nastavovanie
horizontálnych uhlov zošikmenia
,
strana 287)
Aretačnú páku 24 vyklopte doprava a
posuvné sane 1 potiahnite smerom dopredu.
(pozri obrázok B)
Položte obrobok na rezací stôl pred ochranný
kryt 6.
Uhlový doraz 16 umiestnite do polohy pred
obrobkom do ľavej vodiacej drážky 21. Tuto
polohu aretujte takým spôsobom, že
aretačnú rukoväť 44 dobre utiahnete.
Postupujte podobným spôsobom podľa
pracovných krokov v odseku Rezanie
rovných rezov.
Kontrola základného nastavenia a
základné nastavenie
Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom
čase, musíte vždy po intenzívnom používaní
skontrolovať základné nastavenie ručného
elektrického náradia a v prípade potreby ho
nastaviť nanovo.
Na takúto prácu potrebujete mať skúsenosti a
špeciálne nástroje.
Autorizované servisné stredisko Bosch vykonáva
tieto práce rýchlo a spoľahlivo.
vertikálny uhol
zošikmenia
max. výška
obrobku [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 289 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM