290 | Slovensky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Nastavenie štandardného uhla zošikmenia 90°
(vertikálne)
Nastavte vertikálny uhol zošikmenia s
hodnotou 90°.
Prekontrolujte:
Nastavte nejaký uhlomer na uhol 90° a
položte ho na rezací stôl 11.
Rameno uhlomera musí lícovať (byť v jednej
línii) s pílovým listom 38 po celej dĺžke.
Nastavenie: (pozri obrázok K)
Uvoľnite aretačnú rukoväť 29 a podržte
pílový list pomocou ručného kolesa 12 v
polohe 90°.
Uvoľnite nastavovaciu skrutku 61 a aretačnú
rukoväť 29 opäť mierne utiahnite.
Nastavovaciu skrutku zaskrutkujte alebo
vyskrutkujte natoľko, aby rameno uhlomera
po celej dĺžke lícovalo s pílovým listom.
Aretačnú rukoväť 29 potom opäť celkom
utiahnite.
Ak sa ukazovateľ uhla zošikmeni 56 nenachádza
po nastavení v jednej línii so značkou 90°
stupnice 57 uvoľnite skrutku 63 pomocou
nejakého bežného krížového skrutkovača a
nastavte uhlový doraz pozdĺž značky 90°.
Nastavenie štandardného uhla zošikmenia 45°
(vertikálneho) (pozri obrázok K)
Vyššie uvedené pracovné kroky opakujte
primeraným spôsobom pre vertikálny uhol
zošikmenia s hodnotou 45°:
Uvoľnenie aretačnej rukoväte 29,
Nastavenie nastavovacej skrutky 62.
Ukazovateľ uhla zošikmenia 56 sa už pritom
nesmie znova prestavovať.
Nastavenie upínacej sily paralelného dorazu
(pozri obrázok L)
Upínacia sila paralelného dorazu 8 sa môže po
častom používaní zoslabiť.
Utiahnite maticu 64 do takej miery, aby sa dal
paralelný doraz na rezacom stolíku opäť
dobre zafixovať.
Nastavenie vôle posuvných saní
(pozri obrázok M)
Ak bude po dlhšom používaní vôľa posuvných
saní
1 príliš veľká, pritiahnite nastavovaciu
skrutku 65.
Nastavenie vkladacej platničky
(pozri obrázok N)
Prekontrolujte:
Predná strana vkladacej platničky 3 sa musí
nachádzať maličký kúsok pod rezacím stolom,
zadná strana musí byť s rezacím stolom v jednej
rovine, alebo byť o niečo nad ním.
Nastavenie:
Pomocou štyroch nastavovacích skrutiek 66
nastavte správnu výškovú úroveň.
Uschovávanie a preprava
(pozri obrázok O)
Uschovávanie elektrického náradia
Na uschovávanie ponúka toto elektrické náradie
možnosť spoľahlivého upevnenia paličky na
posúvanie obrobku, všetkých dorazov a
náhradných pílových listov.
Zablokujte žltú poistnú klapku 30 a aretačnú
páku 24 posuvných saní 1.
Dajte ručné elektrické náradie do
transportnej polohy.
(pozri ‘Transportná poloha , strana 286)
Uvoľnite prídavný paralelný doraz 18 z
paralelného dorazu 8 alebo z uhlového
dorazu 16.
Dajte na správne miesto dorazy (8, 16, 18) a
upevnite paličku na posúvanie obrobku 22.
Sieťovú šnúru namotajte na držiak sieťovej
šnúry 31.
Náhradný pílový list môžete uschovávať
pomocou upevňovacej skrutky 19 na telese
elektrického náradia.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 290 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM