292 | Magyar
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
hu
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások az
elektromos kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes
biztonsági figyelmez-
tetést és előírást. A következőkben leírt előírá-
sok betartásának elmulasztása áramütésekhez,
tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezet-
het.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze
meg ezeket az előírásokat.
Az alább alkalmazott elektromos kéziszerszám
fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulá-
toros elektromos kéziszerszámokat (hálózati
csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
1) Munkahelyi biztonság
a) Tartsa tisztán és jól megvilágított álla-
potban a munkahelyét. A rendetlenség és
a megvilágítatlan munkaterület balesetek-
hez vezethet.
b) Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol
éghető folyadékok, gázok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszámok
szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a
gőzöket meggyújthatják.
c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytől, ha az elekt-
romos kéziszerszámot használja.
Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az
uralmát a berendezés felett.
2) Elektromos biztonsági előírások
a) A készülék csatlakozó dugójának bele
kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A
csatlakozó dugót semmilyen módon sem
szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne
használjon csatlakozó adaptert.
A változtatás nélküli csatlakozó dugók és
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik
az áramütés kockázatát.
b) Kerülje el a földelt felületek, mint
például csövek, fűtőtestek, kályhák és
hűtőgépek megérintését. Az áramütési
veszély megnövekszik, ha a teste le van
földelve.
c) Tartsa távol az elektromos kéziszerszá-
mot az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz
hatol be egy elektromos kéziszerszámba,
ez megnöveli az áramütés veszélyét.
d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől
eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha
ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél
fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa
távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles
élektől és sarkaktól és mozgó gépalkat-
részektől. Egy megrongálódott vagy cso-
mókkal teli kábel megnöveli az áramütés
veszélyét.
e) Ha egy elektromos kéziszerszámmal a
szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban
való használatra engedélyezett hosszab-
bítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító hasz-
nálata csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos
kéziszerszám nedves környezetben való
használatát, alkalmazzon egy hibaáram-
védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés
kockázatát.
3) Személyi biztonság
a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen
arra, amit csinál és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszámmal.
Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett
be, ne használja a berendezést. Egy
pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám
használata közben komoly sérülésekhez
vezethet.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést és
mindig viseljen védőszemüveget.
A személyi védőfelszerelések, mint
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő,
védősapka és fülvédő használata az
elektromos kéziszerszám használata
jellegének megfelelően csökkenti a
személyi sérülések kockázatát.
FIGYELMEZTETÉS
OBJ_BUCH-783-003.book Page 292 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM