Magyar | 293
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
c) Kerülje el a készülék akaratlan üzembe
helyezését. Győződjön meg arról, hogy
az elektromos kéziszerszám ki van kap-
csolva, mielőtt bedugná a csatlakozó
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztat-
ná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt
felvenné és vinni kezdené az elektromos
kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a
kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket
bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az
áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
d) Az elektromos kéziszerszám bekap-
csolása előtt okvetlenül távolítsa el
a beállítószerszámokat vagy csavarkul-
csokat. Az elektromos kéziszerszám forgó
részeiben felejtett beállítószerszám vagy
csavarkulcs sérüléseket okozhat.
e) Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a
normálistól eltérő testtartást, ügyeljen
arra, hogy mindig biztosan álljon és az
egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben
is jobban tud uralkodni.
f) Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő
ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a
haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó
részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a
hosszú hajat a mozgó alkatrészek
magukkal ránthatják.
g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel
lehet szerelni a por elszívásához és
összegyűjtéséhez szükséges berendezé-
seket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő
módon hozzá vannak kapcsolva a
készülékhez és rendeltetésüknek meg-
felelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka
során keletkező por veszélyes hatását.
4) Az elektromos kéziszerszámok gondos
kezelése és használata
a) Ne terhelje túl a berendezést. A munká-
jához csak az arra szolgáló elektromos
kéziszerszámot használja. Egy alkalmas
elektromos kéziszerszámmal a megadott
teljesítménytartományon belül jobban és
biztonságosabban lehet dolgozni.
b) Ne használjon olyan elektromos kézi-
szerszámot, amelynek a kapcsolója
elromlott. Egy olyan elektromos kézi-
szerszám, amelyet nem lehet sem be-,
sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell
javíttatni.
c) Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló-
aljzatból és/vagy az akkumulátor-csoma-
got az elektromos kéziszerszámból, mi-
előtt az elektromos kéziszerszámon
beállítási munkákat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszámot tárolásra
elteszi. Ez az elővigyázatossági intézke-
dés meggátolja a szerszám akaratlan
üzembe helyezését.
d) A használaton kívüli elektromos kézi-
szerszámokat olyan helyen tárolja, ahol
azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá.
Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
nálják az elektromos kéziszerszámot,
akik nem ismerik a szerszámot, vagy
nem olvasták el ezt az útmutatót. Az
elektromos kéziszerszámok veszélyesek,
ha azokat gyakorlatlan személyek
használják.
e) A készüléket gondosan ápolja. Ellenőriz-
ze, hogy a mozgó alkatrészek
kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e
beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy
megrongálódva olyan alkatrészek,
amelyek hatással lehetnek az elektro-
mos kéziszerszám működésére. A beren-
dezés megrongálódott részeit a készülék
használata előtt javíttassa meg. Sok
olyan baleset történik, amelyet az elektro-
mos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.
f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágó-
szerszámokat. Az éles vágóélekkel rendel-
kező és gondosan ápolt vágószerszámok
ritkábban ékelődnek be és azokat
könnyebben lehet vezetni és irányítani.
g) Az elektromos kéziszerszámokat,
tartozékokat, betétszerszámokat stb.
csak ezen előírásoknak és az adott
készüléktípusra vonatkozó kezelési
utasításoknak megfelelően használja.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 293 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM