Українська | 329
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
uk
Вказівки з техніки безпеки
Загальні застереження для
електроприладів
Прочитайте всі засте-
реження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може
призвести до ураження електричним струмом,
пожежі та/або серйозних травм.
Добре зберігайте на майбутнє ці поперед-
ження і вказівки.
Під поняттям «електроприлад» в цих застере-
женнях мається на увазі електроприлад, що
працює від мережі (з електрокабелем) або від
акумуляторної батареї (без електрокабелю).
1) Безпека на робочому місці
а) Тримайте своє робоче місце в чистоті і
забезпечте добре освітлення робочого
місця. Безлад або погане освітлення на
робочому місці можуть призвести до
нещасних випадків.
б) Не працюйте з електроприладом у
середовищі, де існує небезпека вибуху
внаслідок присутності горючих рідин,
газів або пилу. Електроприлади можуть
породжувати іскри, від яких може
займатися пил або пари.
в) Під час праці з електроприладом не
підпускайте до робочого місця дітей та
інших людей. Ви можете втратити
контроль над приладом, якщо Ваша
увага буде відвернута.
2) Електрична безпека
а) Штепсель електроприладу повинен
підходити до розетки. Не дозволяється
що-небудь міняти в штепселі. Для
роботи з електроприладами, що мають
захисне заземлення, не використовуй-
те адаптери. Використання оригінально-
го штепселя та належної розетки змен-
шує ризик ураження електричним
струмом.
б) Уникайте контакту частин тіла із зазем-
леними поверхнями, як напр., трубами,
батареями опалення, плитами та холо-
дильниками. Коли Ваше тіло заземлене,
існує збільшена небезпека ураження
електричним струмом.
в) Захищайте прилад від дощу і вологи.
Попадання води в електроприлад
збільшує ризик ураження електричним
струмом.
г) Не використовуйте кабель для перене-
сення електроприладу, підвішування
або витягування штепселя з розетки.
Захищайте кабель від тепла, олії,
гострих країв та деталей приладу, що
рухаються. Пошкоджений або
закручений кабель збільшує ризик
ураження електричним струмом.
д) Для зовнішніх робіт обов’язково вико-
ристовуйте лише такий подовжувач,
що придатний для зовнішніх робіт.
Використання подовжувача, що
розрахований на зовнішні роботи,
зменшує ризик ураження електричним
струмом.
е) Якщо не можна запобігти використан-
ню електроприладу у вологому сере-
довищі, використовуйте пристрій
захисного вимкнення. Використання
пристрою захисного вимкнення
зменшує ризик ураження електричним
струмом.
3) Безпека людей
а) Будьте уважними, слідкуйте за тим, що
Ви робите, та розсудливо поводьтеся
під час роботи з електроприладом. Не
користуйтеся електроприладом, якщо
Ви стомлені або знаходитеся під дією
наркотиків, спиртних напоїв або ліків.
Мить неуважності при користуванні
електроприладом може призвести до
серйозних травм.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 329 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM