330 | Українська
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
б) Вдягайте особисте захисне споряд-
ження та обов’язково вдягайте захисні
окуляри. Вдягання особистого захис-
ного спорядження, як напр., – в залеж-
ності від виду робіт – захисної маски,
спецвзуття, що не ковзається, каски та
навушників, зменшує ризик травм.
в) Уникайте випадкового вмикання. Перш
ніж ввімкнути електроприлад в
електромережу або під’єднати аку-
муляторну батарею, брати його в руки
або переносити, впевніться в тому, що
електроприлад вимкнутий. Тримання
пальця на вимикачі під час перенесення
електроприладу або підключення в
розетку увімкнутого приладу може
призвести до травм.
г) Перед тим, як вмикати електроприлад,
приберіть налагоджувальні інструмен-
ти та гайковий ключ. Перебування на-
лагоджувального інструмента або ключа
в частині приладу, що обертається, може
призвести до травм.
д) Уникайте неприродного положення
тіла. Зберігайте стійке положення та
завжди зберігайте рівновагу. Це дозво-
лить Вам краще зберігати контроль над
електроприладом у несподіваних ситуа-
ціях.
е) Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте
просторий одяг та прикраси. Не під-
ставляйте волосся, одяг та рукавиці до
деталей приладу, що рухаються. Про-
сторий одяг, довге волосся та прикраси
можуть потрапити в деталі, що руха-
ються.
ж)Якщо існує можливість монтувати пи-
ловідсмоктувальні або пилоуловлюючі
пристрої, переконайтеся, щоб вони
були добре під’єднані та правильно
використовувалися. Використання
пиловідсмоктувального пристрою може
зменшити небезпеки, зумовлені пилом.
4) Правильне поводження та користування
електроприладами
а) Не перевантажуйте прилад. Використо-
вуйте такий прилад, що спеціально
призначений для відповідної роботи.
З придатним приладом Ви з меншим
ризиком отримаєте кращі результати
роботи, якщо будете працювати в зазна-
ченому діапазоні потужності.
б) Не користуйтеся електроприладом з
пошкодженим вимикачем. Електро-
прилад, який не можна увімкнути або
вимкнути, є небезпечним і його треба
відремонтувати.
в) Перед тим, як регулювати що-небудь
на приладі, міняти приладдя або ховати
прилад, витягніть штепсель із розетки
та/або витягніть акумуляторну бата-
рею. Ці попереджувальні заходи з
техніки безпеки зменшують ризик
випадкового запуску приладу.
г) Ховайте електроприлади, якими Ви
саме не користуєтесь, від дітей. Не доз-
воляйте користуватися електроприво-
дом особам, що не знайомі з його ро-
ботою або не читали ці вказівки. У разі
застосування недосвідченими особами
прилади несуть в собі небезпеку.
д) Старанно доглядайте за електроприла-
дом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі
приладу бездоганно працювали та не
заїдали, не були пошкодженими або
настільки пошкодженими, щоб це
могло вплинути на функціонування
електроприладу. Пошкоджені деталі
треба відремонтувати, перш ніж
користуватися ними знов. Велика
кількість нещасних випадків
спричиняється поганим доглядом за
електроприладами.
е) Тримайте різальні інструменти на-
гостреними та в чистоті. Старанно
доглянуті різальні інструменти з гострим
різальним краєм менше застряють та
легші в експлуатації.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 330 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM