Română | 347
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
ro
Instrucţiuni privind siguranţa şi
protecţia muncii
Indicaţii generale de avertizare pentru
scule electrice
Citiţi toate indicaţiile de
avertizare şi instrucţiunile.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a
instrucţiunilor poate provoca electrocutare,
incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi
instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de sculă electrică folosit în
indicaţiile de avertizare se referă la sculele
electrice alimentate de la reţea (cu cablu de
alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator
(fără cablu de alimentare).
1) Siguranţa la locul de muncă
a) Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi
bine iluminat. Dezordinea sau sectoarele
de lucru neluminate pot duce la
accidente.
b) Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu
pericol de explozie, în care există
lichide, gaze sau pulberi inflamabile.
Sculele electrice generează scântei care
pot aprinde praful sau vaporii.
c) Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor
persoane în timpul utilizării sculei elec-
trice. Dacă vă este distrasă atenţia puteţi
pierde controlul asupra maşinii.
2) Siguranţă electrică
a) Ştecherul sculei electrice trebuie să fie
potrivit prizei electrice. Nu este în nici
un caz permisă modificarea ştecherului.
Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele
electrice legate la pământ de protecţie.
Ştecherele nemodificate şi prizele
corespunzătoare diminuează riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe
legate la pământ ca ţevi, instalaţii de
încălzire, sobe şi frigidere. Există un risc
crescut de electrocutare atunci când
corpul vă este legat la pământ.
c) Feriţi maşina de ploaie sau umezeală.
Pătrunderea apei într-o sculă electrică
măreşte riscul de electrocutare.
d) Nu schimbaţi destinaţia cablului folo-
sindu-l pentru transportarea sau suspen-
darea sculei electrice ori pentru a trage
ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de
căldură, ulei, muchii ascuţite sau compo-
nente aflate în mişcare. Cablurile de-
teriorate sau încurcate măresc riscul de
electrocutare.
e) Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în
aer liber, folosiţi numai cabluri prelungi-
toare adecvate şi pentru mediul exterior.
Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminuează riscul
de electrocutare.
f) Atunci când nu poate fi evitată utilizarea
sculei electrice în mediu umed, folosiţi
un întrerupător automat de protecţie
împotriva tensiunilor periculoase. Între-
buinţarea unui întrerupător automat de
protecţie împotriva tensiunilor pericu-
loase reduce riscul de electrocutare.
3) Siguranţa persoanelor
a) Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi
procedaţi raţional atunci când lucraţi cu
o sculă electrică. Nu folosiţi scula elec-
trică atunci când sunteţi obosiţi sau vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolu-
lui sau a medicamentelor. Un moment de
neatenţie în timpul utilizării maşinii poate
duce la răniri grave.
b) Purtaţi echipament personal de protec-
ţie şi întotdeauna ochelari de protecţie.
Purtarea echipamentului personal de pro-
tecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte
de siguranţă antiderapantă, casca de pro-
tecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de
tipul şi utilizarea sculei electrice, dimi-
nuează riscul rănirilor.
c) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară.
Înainte de a introduce ştecherul în priză
şi/sau de a introduce acumulatorul în
scula electrică, de a o ridica sau de a o
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este
AVERTISMENT
OBJ_BUCH-783-003.book Page 347 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM