348 | Română
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
oprită. Dacă atunci când transportaţi scu-
la electrică ţineţi degetul pe întrerupător
sau dacă porniţi scula electrică înainte de
a o racorda la reţeaua de curent, puteţi
provoca accidente.
d) Înainte de pornirea sculei electrice în-
depărtaţi dispozitivele de reglare sau
cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau
o cheie lăsată într-o componentă de maşi-
nă care se roteşte poate duce la răniri.
e) Evitaţi o ţinută corporală nefirească.
Adoptaţi o poziţie stabilă şi menţineţi-vă
întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea
controla mai bine maşina în situaţii
neaşteptate.
f) Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu pur-
taţi îmbrăcăminte largă sau podoabe.
Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămin-
tea largă, părul lung sau podoabele pot fi
prinse în piesele aflate în mişcare.
g) Dacă pot fi montate echipamente de
aspirare şi colectare a prafului, asigu-
raţi-vă că acestea sunt racordate şi
folosite în mod corect. Folosirea unei
instalaţii de aspirare a prafului poate duce
la reducerea poluării cu praf.
4) Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor
electrice
a) Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pen-
tru executarea lucrării dv. scula electrică
destinată acelui scop. Cu scula electrică
potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în
domeniul de putere indicat.
b) Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta
are întrerupătorul defect. O sculă electri-
că, care nu mai poate fi pornită sau oprită,
este periculoasă şi trebuie reparată.
c) Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau
îndepărtaţi acumulatorul, înainte de a
executa reglaje, a schimba accesorii sau
de a pune maşina la o parte. Această
măsură de prevedere împiedică pornirea
involuntară a sculei electrice.
d) Păstraţi sculele electrice nefolosite la
loc inaccesibil copiilor. Nu lăsaţi să
lucreze cu maşina persoane care nu sunt
familiarizate cu aceasta sau care nu au
citit aceste instrucţiuni. Sculele electrice
devin periculoase atunci când sunt folo-
site de persoane lipsite de experienţă.
e) Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă.
Controlaţi dacă componentele mobile
ale sculei electrice funcţionează impe-
cabil şi dacă nu se blochează, sau dacă
există piese rupte sau deteriorate astfel
încât să afecteze funcţionarea sculei
electrice. Înainte de utilizare daţi la repa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor
accidente a fost întreţinerea necorespun-
zătoare a sculelor electrice.
f) Menţineţi bine ascuţite şi curate dispo-
zitivele de tăiere. Dispozitivele de tăiere
întreţinute cu grijă, cu tăişuri ascuţite se
înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi
conduse mai uşor.
g) Folosiţi scula electrică, accesoriile, dis-
pozitivele de lucru etc. conform prezen-
telor instrucţiuni. Ţineţi cont de
condiţiile de lucru şi de activitatea care
trebuie desfăşurată. Folosirea sculelor
electrice în alt scop decât pentru utili-
zările prevăzute, poate duce la situaţii
periculoase.
5) Service
a) Încredinţaţi scula electrică pentru
reparare numai personalului de specia-
litate, calificat în acest scop, repararea
făcându-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel veţi fi siguri că este
menţinută siguranţa maşinii.
Instrucţiuni de siguranţă pentru
ferăstraie circualare de banc
f Nu vă aşezaţi niciodată pe scula electrică.
Vă puteţi răni grav, în cazul în care scula
electrică se răstoarnă sau dacă, din greşeală,
intraţi în contact cu pânza de ferăstrău.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 348 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM