Български | 365
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
bg
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всич-
ки указания. Неспазването
на приведените по-долу указания може да до-
веде до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно
място.
Използваният по-долу термин «електроинстру-
мент» се отнася до захранвани от електричес-
ката мрежа електроинструменти (със захран-
ващ кабел) и до захранвани от акумулаторна
батерия електроинструменти (без захранващ
кабел).
1) Безопасност на работното място
а) Поддържайте работното си място
чисто и добре осветено. Безпорядъкът
и недостатъчното осветление могат да
спомогнат за възникването на трудова
злополука.
б) Не работете с електроинструмента в
среда с повишена опасност от възник-
ване на експлозия, в близост до лесно-
запалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа
в електроинструментите се отделят
искри, които могат да възпламенят
прахообразни материали или пари.
в) Дръжте деца и странични лица на без-
опасно разстояние, докато работите с
електроинструмента. Ако вниманието
Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
2) Безопасност при работа с електрически
ток
а) Щепселът на електроинструмента
трябва да е подходящ за ползвания
контакт. В никакъв случай не се до-
пуска изменяне на конструкцията на
щепсела. Когато работите със занулени
електроуреди, не използвайте адап-
тери за щепсела. Ползването на ориги-
нални щепсели и контакти намалява
риска от възникване на токов удар.
б) Избягвайте допира на тялото Ви до за-
земени тела, напр. тръби, отоплителни
уреди, пещи и хладилници. Когато
тялото Ви е заземено, рискът от възник-
ване на токов удар е по-голям.
в) Предпазвайте електроинструмента си
от дъжд и влага. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опас-
ността от токов удар.
г) Не използвайте захранващия кабел за
цели, за които той не е предвиден,
напр. за да носите електроинструмента
за кабела или да извадите щепсела от
контакта. Предпазвайте кабела от на-
гряване, омасляване, допир до остри
ръбове или до подвижни звена на ма-
шини. Повредени или усукани кабели
увеличават риска от възникване на
токов удар.
д) Когато работите с електроинструмент
навън, използвайте само удължителни
кабели, подходящи за работа на откри-
то. Използването на удължител, предназ-
начен за работа на открито, намалява
риска от възникване на токов удар.
е) Ако се налага използването на елек-
троинструмента във влажна среда,
използвайте предпазен прекъсвач за
утечни токове. Използването на предпа-
зен прекъсвач за утечни токове намаля-
ва опасността от възникване на токов
удар.
3) Безопасен начин на работа
а) Бъдете концентрирани, следете внима-
телно действията си и постъпвайте
предпазливо и разумно. Не използвай-
те електроинструмента, когато сте умо-
рени или под влиянието на наркотични
вещества, алкохол или упойващи ле-
карства. Един миг разсеяност при рабо-
та с електроинструмент може да има за
последствие изключително тежки
наранявания.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 365 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM