366 | Български
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
б) Работете с предпазващо работно
облекло и винаги с предпазни очила.
Носенето на подходящи за ползвания
електроинструмент и извършваната дей-
ност лични предпазни средства, като
дихателна маска, здрави плътнозатво-
рени обувки със стабилен грайфер,
защитна каска или шумозаглушители
(антифони), намалява риска от
възникване на трудова злополука.
в) Избягвайте опасността от включване
на електроинструмента по невнима-
ние. Преди да включите щепсела в
захранващата мрежа или да поставите
акумулаторната батерия, се уверявай-
те, че пусковият прекъсвач е в положе-
ние «изключено». Ако, когато носите
електроинструмента, държите пръста си
върху пусковия прекъсвач, или ако
подавате захранващо напрежение на
електроинструмента, когато е включен,
съществува опасност от възникване на
трудова злополука.
г) Преди да включите електроинструмен-
та, се уверявайте, че сте отстранили от
него всички помощни инструменти и
гаечни ключове. Помощен инструмент,
забравен на въртящо се звено, може да
причини травми.
д) Избягвайте неестествените положения
на тялото. Работете в стабилно поло-
жение на тялото и във всеки момент
поддържайте равновесие. Така ще
можете да контролирате електроинстру-
мента по-добре и по-безопасно, ако
възникне неочаквана ситуация.
е) Работете с подходящо облекло. Не
работете с широки дрехи или украше-
ния. Дръжте косата си, дрехите и ръка-
вици на безопасно разстояние от вър-
тящи се звена на електроинструмен-
тите. Широките дрехи, украшенията,
дългите коси могат да бъдат захванати и
увлечени от въртящи се звена.
ж)Ако е възможно използването на
външна аспирационна система, се
уверявайте, че тя е включена и функ-
ционира изправно. Използването на
аспирационна система намалява риско-
вете, дължащи се на отделящата се при
работа прах.
4) Грижливо отношение към електроинстру-
ментите
а) Не претоварвайте електроинструмен-
та. Използвайте електроинструментите
само съобразно тяхното предназначе-
ние. Ще работите по-добре и по-без-
опасно, когато използвате подходящия
електроинструмент в зададения от про-
изводителя диапазон на натоварване.
б) Не използвайте електроинструмент,
чиито пусков прекъсвач е повреден.
Електроинструмент, който не може да
бъде изключван и включван по пред-
видения от производителя начин, е
опасен и трябва да бъде ремонтиран.
в) Преди да променяте настройките на
електроинструмента, да заменяте
работни инструменти и допълнителни
приспособления, както и когато про-
дължително време няма да използвате
електроинструмента, изключвайте
щепсела от захранващата мрежа и/или
изваждайте акумулаторната батерия.
Тази мярка премахва опасността от
задействане на електроинструмента по
невнимание.
г) Съхранявайте електроинструментите
на места, където не могат да бъдат
достигнати от деца. Не допускайте те да
бъдат използвани от лица, които не са
запознати с начина на работа с тях и не
са прочели тези инструкции. Когато са
в ръцете на неопитни потребители,
електроинструментите могат да бъдат
изключително опасни.
д) Поддържайте електроинструментите
си грижливо. Проверявайте дали под-
вижните звена функционират безукор-
но, дали не заклинват, дали има счупе-
ни или повредени детайли, които нару-
шават или изменят функциите на елек-
OBJ_BUCH-783-003.book Page 366 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM