Български | 367
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
троинструмента. Преди да използвате
електроинструмента, се погрижете по-
вредените детайли да бъдат ремонти-
рани. Много от трудовите злополуки се
дължат на недобре поддържани електро-
инструменти и уреди.
е) Поддържайте режещите инструменти
винаги добре заточени и чисти. Добре
поддържаните режещи инструменти с
остри ръбове оказват по-малко съпро-
тивление и се водят по-леко.
ж)Използвайте електроинструментите,
допълнителните приспособления,
работните инструменти и т.н., съобраз-
но инструкциите на производителя.
При това се съобразявайте и с конкрет-
ните работни условия и операции,
които трябва да изпълните. Използва-
нето на електроинструменти за различ-
ни от предвидените от производителя
приложения повишава опасността от
възникване на трудови злополуки.
5) Поддържане
а) Допускайте ремонтът на електроин-
ст ру ме нт ите Ви да се из въ рш ва са мо от
квалифицирани специалисти и само с
използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира
съхраняване на безопасността на
електроинструмента.
Указания за безопасна работа с
настолни циркулярни машини
f Не се качвайте върху
електроинструмента. Могат да станат
сериозни злополуки, ако
електроинструментът се преобърне или ако
по невнимание допрете циркулярния диск.
f Уверете се, че предпазният кожух
функционира правилно и може да се
движи свободно. Никога не
застопорявайте предпазния кожух в
отворено положение.
f Не поставяйте ръцете си в близост до
мястото на рязане, докато
електроинструментът работи. Съществува
опасност да се нараните при допир до
циркулярния диск.
f Не захващайте разрязвания детайл зад
циркулярния диск, за да го прикрепяте, за
да премахнете стърготини или по какъвто
и да е повод. Разстоянието на ръката Ви до
въртящия се диск става опасно малко.
f Допирайте разрязвания детайл до
циркулярния диск само след като сте
включили машината. В противен случай
съществува опасност от възникване на
откат, когато циркулярния диск се заклини
в обработвания детайл.
f Започвайте работа с електроинструмента
само след като отстраните от работния
плот всички предмети (помощни
инструменти, отрязъци, стърготини и т.н.)
освен обработвания детайл. Малки
дървени парченца или други предмети
могат да бъдат ускорени и да Ви ударят с
голяма скорост, ако влязат в контакт с
въртящия се циркулярен диск.
f Разрязвайте винаги по един детайл.
Детайли, поставени един над друг или един
до друг, могат да блокират режещия диск
или да се изместят един спрямо друг по
време на рязане.
f Винаги използвайте опората за успоредно
водене или ъгловата опора. Това
подобрява точността на среза и намалява
опасността от заклинване на циркулярния
диск.
f Ако циркулярният диск се заклини,
изключете електроинструмента и
задръжте обработвания детайл
неподвижно, докато циркулярният диск
спре движението си напълно. За да се
избегне опасността от откат, се допуска
детайлът да се мести само като
циркулярният диск е в покой. Преди да
включите електроинструмента отново,
отстранете причината за заклинването.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 367 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM