368 | Български
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Не използвайте затъпени, напукани,
огънати или повредени циркулярни
дискове. При циркулярни дискове със
затъпени зъби или зъби с лош чапраз в
резултат на тесния срез се увеличава
триенето и съществува повишена опасност.
f Винаги използвайте циркулярни дискове
с подходящи размер и присъединителен
отвор (напр. звездообразен или кръгъл).
Циркулярни дискове, които не пасват на
монтажните елементи на циркуляра, по
време на работа бият и водят до загуба на
контрол над електроинструмента.
f Не използвайте циркулярни дискове от
високолегирана бързорезна стомана
(обозначена с HSS). Такива циркулярни
дискове са крехки и се чупят лесно.
f След спиране на работа не допирайте
режещия диск, преди да се е охладил. По
време на работа режещият диск се нагрява
силно.
f Никога не използвайте
електроинструмента без монтирана
вложка. Ако вложката се повреди, я
заменяйте. Ако вложката не е в безукорно
състояние, съществува повишена опасност
да се нараните от циркулярния диск.
f Осигурявайте обработвания детайл.
Детайл, захванат с подходящи приспособ-
ления или скоби, е застопорен по-здраво и
сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.
f Поддържайте работното си място чисто.
Смесите от различни материали са особено
опасни. Фини стружки от леки метали могат
да се самовъзпламенят или да експлодират.
f Никога не оставяйте електроинструмента
без надзор, докато въртенето му не спре
напълно. Въртящите се по инерция режещи
инструменти могат да причинят травми.
f Не използвайте електроинструмента,
когато захранващият кабел е повреден.
Ако по време на работа кабелът бъде
повреден, не го допирайте; незабавно
изключете щепсела от контакта.
Повредени захранващи кабели увеличават
риска от токов удар.
Символи
Следните символи могат да бъдат важни в процеса на експлоатация на Вашия електроинстру-
мент. Моля, запомнете символите и значението им. Правилното интерпретиране на символите и
тяхното значение ще Ви помогнат при по-доброто и по-сигурно ползване на електроинструмента.
Символ Значение
f Работете с шумозаглушители. Въздействието на шум
може да предизвика загуба на слух.
f Работете с противопрахова маска.
f Работете с предпазни очила.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 368 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM