Български | 369
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Опасна зона! По възможност дръжте ръцете и пръстите
си на разстояние от тази зона.
Само за страни от ЕС:
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци!
Съгласно Директивата на ЕС 2002/96/ЕО относно бракувани
електрически и електронни устройства и утвърждаването й
като национален закон електроинструментите, които не
могат да се използват повече, трябва да се събират отделно
и да бъдат подлагани на подходяща преработка за
оползотворяване на съдържащите се в тях вторични
суровини.
Указва посоката на въртене на ръкохватката за спускане
надолу (позиция за транспортиране) и повдигане (работна
позиция) на циркуляра.
Извършете регулирането на наклона на среза във вертикална
равнина (циркулярът може да бъде накланян) в показаната
последователност.
Показва максимално допустимата височина на детайл при
стандартни ъгли на наклона 90° и 45°.
Символ Значение
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 369 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM