Български | 373
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Информация за излъчван шум
Стойностите за шума са определени съгласно
EN 61029.
Равнището А на генерирания шум обикновено
е: равнище на звуковото налягане 97 dB(A);
мощност на звука 110 dB(A). Неопределеност
K=3 dB.
Работете с шумозаглушители!
Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че опи-
саният в «Технически данни» продукт съот-
ветства на следните стандарти или нормативни
документи: EN 61029 съгласно изискванията
на Директиви 89/336/ЕИО, 98/37/ЕО (до
28.12.2009), 2006/42/ЕО (от 29.12.2009).
Изпитване на образец съгласно изискванията
на ЕО № 3400636.01CE от сертифицирана
лаборатория № 2140.
Подробни технически описания при:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Монтиране
f Избягвайте включване по невнимание на
електроинструмента. По време на
монтирането и при извършване на
каквито и да е дейности по
електроинструмента щепселът трябва да
е изключен от захранващата мрежа.
Окомплектовка
Моля, вижте изображението
на окомплектовката в
началото на ръководството за
експлоатация.
Преди пускане в експлоатация на
електроинструмента проверете дали всички
изброени по-долу елементи са налични в
окомплектовката:
Настолна циркулярна машина
(предварително монтирани:
приспособление за разширяване на
работния плот 9, циркуляр 38, вложка 3)
Основна плоча 35 с предварително
монтирани винтове
Удължител на работния плот 2
Комплект крепежни елементи за
«удължителя на работния плот» 41
(2 направляващи щанги, 2 винта за
осигуряване, 2 скоби, 2 къси
застопоряващи ръкохватки)
Опори за успоредно водене 8 и 10
Спомагателна опора за успоредно водене
(алуминий) 18 с профилна шина 47
Спомагателна опора за успоредно водене
(пластмаса) 49
Ъглова опора 16
Комплект крепежни елементи за
«спомагателната опора за успоредно
водене» 45 (4 къси винта, 2 дълги
застопоряващи ръкохватки 48,
2 четиристенни гайки и подложни шайби)
Предпазен кожух 6
Комплект крепежни елементи за
«предпазния кожух» 40
(винт, гайка, подложна шайба)
Разтварящ клин 4 с предварително
монтиран винт с шестостенна глава 36
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 373 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM