Български | 375
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Завъртете ръкохватката 12 обратно на
часовниковата стрелка, така че циркулярът
38 да бъде повдигнат до крайна горна
позиция спрямо работния плот.
За накланяне на циркуляра 38 освободете
застопоряващата ръкохватка 29.
Поставете разтварящия клин 4, като
вкарате отворите му за захващане върху
застопоряващите винтове на основата 39.
Застопорете разтварящия 4 клин към
основата 39, като затегнете здраво винта с
шестостенна глава 36 с ключа-звезда 17
(13 mm).
Поставете циркуляра отново в позиция 90°
и затегнете застопоряващата ръкохватка
29. (вижте също «Настройване на наклона
на среза във вертикална равнина»,
страница 378)
Упътване: Разтварящият клин трябва да е
по дравнен спрямо циркуляра, за да се избегне
заклинване на разрязвания детайл.
Накрая монтирайте отново вложката 3.
За целта вкарайте вложката в отворите 37 и
след това я притиснете надолу, докато влезе
изцяло в плота.
Монтиране на предпазния кожух
(вижте фигура d)
За монтирането използвайте комплекта
крепежни елементи за «предпазния кожух»
40. (винт, гайка, подложна шайба)
Вкарайте винта 40 през отворите на
предпазния кожух и разтварящия клин.
Четиристенът на винта трябва да захване
съответния отвор на предпазния кожух.
Поставете подложната шайба и гайката.
С ключа «звезда» 17 (13 mm) затегнете
гайката така, че предпазният кожух да се
задържа сам в произволна позиция.
Монтиране на удължителя на работния плот
(вижте фигури e1e2)
За монтирането използвайте комплекта
крепежни елементи за «удължителя на
работния плот» 41. (2 направляващи щанги,
2 винта за осигуряване, 2 скоби, 2 къси
застопоряващи ръкохватки)
Вкарайте двете направляващи до упор с
резбовите отвори напред в предвидените
за целта отвори на удължителя на работния
плот 2.
Навийте гумения буфер 42 на удължителя
на работния плот.
Вкарайте скобите за застопоряване на
направляващите в отворите.
След това вкарайте удължителя на работния
плот с двете направляващи в предвидените
за целта държачи в корпуса на машината.
Навийте осигурителните винтове срещу
изваждане на направляващите в
предвидените за целта резбови отвори.
Навийте застопоряващите ръкохватки 23 в
предвидените за целта резбови отвори под
работния плот.
Монтиране на ъгловата опора
(вижте фигури f1f2)
Вкарайте шината 43 на ъгловата опора 16 в
един от предвидените за целта канали 21 на
работния плот.
Упътване: Позицията на ъгловата опора може
да бъде фиксирана в канала чрез завъртане на
застопоряващата ръкохватка 44 на шейната за
изтласкване.
Монтирайте спомагателната опора 18 за
успоредно водене от алуминий към
ъгловата опора с включения в
окомплектовката комплект крепежни
елементи 45. (2 къси винта, две
четиристенни гайки и подложни шайби)
Упътване: При това внимавайте
спомагателната опора за успоредно водене да
легне на работния плот по цялата си дължина.
Допуска се разстоянието между циркуляра и
спомагателната опора за успоредно водене да
е най-много 15 mm.
Монтиране на опората за успоредно водене
(вижте фигури g1g3)
Опората за успоредно водене 8 може да бъде
монтирана отляво или отдясно на циркуляра.
Навийте застопоряващата ръкохватка 46 в
предвидения за целта резбови отвор
отпред на опората за успоредно водене.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 375 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM