376 | Български
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Поставете опората за успоредно водене на
работния плот първо отзад. След това
вкарайте опората за успоредно водене в
направляващия канал 15.
След това опората за успоредно водене
може да се измества произволно.
За застопоряване на опората за успоредно
водене натиснете ръкохватката 46 надолу.
При рязане на тесни детайли и при
изпълняване на срезове под наклон във
вертикална равнина трябва да монтирате
спомагателната опора за успоредно водене от
алуминий 18 на опората за успоредно водене
8.
В този случай можете да монтирате
спомагателната опора за успоредно водене от
пластмаса 49 на ъгловата опора.
Вкарайте профилната шина 47 в канала от
късата страна на спомагателната опора за
успоредно водене 18.
Поставете профилната шина пред опората
за успоредно водене 8 така, че отворите им
да са подравнени.
Вкарайте застопоряващите ръкохватки 48
през страничните отвори на опората за
успоредно водене и ги затегнете.
При рязане на високи и тесни детайли трябва
да монтирате спомагателната опора за
успоредно водене от алуминий 18
непосредствено към опората за успоредно
водене 8.
Захванете спомагателната опора за
успоредно водене 18 с помощта на двете
четиристенни гайки от комплекта крепежни
елементи 45 и застопоряващите
ръкохватки 48 непосредствено към
опората за успоредно водене 8.
Система за прахоулавяне
Прахове, отделящи се при обработването на
материали като съдържащи олово бои, някои
видове дървесина, минерали и метали могат
да бъдат опасни за здравето. Контактът до
кожата или вдишването на такива прахове
могат да предизвикат алергични реакции
и/или заболявания на дихателните пътища на
работещия с електроинструмента или
намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при
обработване на бук и дъб, се считат за
канцерогенни, особено в комбинация с
химикали за третиране на дървесина (хромат,
консерванти и др.). Допуска се обработването
на съдържащи азбест материали само от
съответно обучени квалифицирани лица.
По възможност използвайте система за
прахоулавяне.
Осигурявайте добро проветряване на
работното място.
Препоръчва се използването на дихателна
маска с филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна
законови разпоредби, валидни при
обработване на съответните материали.
Прахоулавянето може да бъде блокирано от
прах, стърготини или откъртени от детайла
парченца.
Изключете електроинструмента и извадете
щепесела от контакта.
Изчакайте, докато циркулярният диск спре
напълно.
Открийте и отстранете причината за
запушването.
Външна система за прахоулавяне (вижте
фигура h)
Включете шланг на прахосмукачка в отвора
за изхвърляне на стърготини 32.
За повишаване на интензивността на
засмукване можете да включите
прахосмукачка и към щуцера за
прахоулавяне 5.
Отстранете капачката от щуцера за
прахоулавяне.
Използваната прахосмукачка трябва да е
пригодна за работа с обработвания материал.
Ако при работа се отделя особено вреден за
здравето прах или канцерогенен прах,
използвайте специализирана прахосмукачка.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 376 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM