Български | 379
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Упътване: При развиване докрай на
ръкохватката циркулярът се накланя под
действие на силата на тежестта си до позиция
под наклон прибл 30°.
Натиснете ръкохватката 12 назад (Push) и я
задръжте в тази позиция.
С това зъбите на кулисата захващат зъбния
венец на ръкохватката.
Завъртете ръкохватката, докато стрелката
56 покаже на скалата 57 желания наклон.
Отново затегнете ръкохватката 29.
За бързото и точно настройване на
стандартни ъгли 90° и 45° в корпуса има
ограничители.
Настройване на опорите за успоредно
водене
Опора за успоредно водене 8 (вижте фиг. Е)
Маркировката на лупата 58 показва на скалата
13 настроеното разстояние на опората за
успоредно водене до циркуляра.
Монтирайте опората за успоредно водене
от желаната страна на циркуляра. (вижте
също «Монтиране на опората за успоредно
водене», страница 375)
За да освободите опората за успоредно
водене, издърпайте ръкохватката 46 нагоре
и след това изместете опората за успоредно
водене, докато лупата 58 покаже желаното
разстояние до циркуляра.
За застопоряване на опората за успоредно
водене натиснете ръкохватката 46 надолу.
Опора за успоредно водене 10 на
приспособлението за разширяване на
работния плот (вижте фигура F)
Опората за успоредно водене 10 може да бъде
поставена отляво или отдясно на
приспособлението за разширяване на
работния плот 9.
Цветовото означение на лепенките на опората
за успоредно водене съответства на цветовете
на скалата 59 на предната направляваща. В
зависимост от позицията на опората за
успоредно водене скалата показва
разстоянието до циркуляра.
Навийте опората за успоредно водене в
желаната позиция на приспособлението за
разширяване на работния плот.
Захванете приспособлението за
разширяване на работния плот отдолу и
приблизително по средата и го издърпайте,
докато зелената, респ. жълтата скала
покажат желаното разстояние до
циркуляра.
Настройване на спомагателната опора
за успоредно водене
При рязане на тесни детайли и при
изпълняване на срезове под наклон във
вертикална равнина трябва да монтирате
спомагателната опора за успоредно водене от
алуминий 18 на опората за успоредно водене
8. (вижте фигура g2)
По време на рязане къси детайли могат да се
заклинат между циркуляра и опората за
успоредно водене и да бъдат ускорени и
изхвърлени от издигащите се нагоре зъби на
циркуляра.
Затова винаги настройвайте спомагателната
опора за успоредно водене така, че краят на
опорната й повърхнина да бъде в зоната между
предния зъб и средата на циркуляра.
За целта освободете застопоряващите
ръкохватки 48 и изместете спомагателната
опора за успоредно водене 18, колкото е
нужно.
Отново затегнете ръкохватките.
При рязане на високи и тесни детайли трябва
да монтирате спомагателната опора за
успоредно водене от алуминий 18
непосредствено към опората за успоредно
водене 8. (вижте фигура g3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 379 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM