Български | 381
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Повдигнете или спуснете циркуляра с
помощта на въртящата се ръкохватка 12
така, че горните зъби да се подават над
горната повърхност на детайла прибл.
5mm.
Упътване: Уверете се, че предпазният кожух е
поставен в правилната позиция. По време на
рязане той трябва през цялото време да
допира разрязвания детайл.
Включете електроинструмента.
Разрежете детайла с равномерно подаване.
Изключете електроинструмента и
изчакайте циркулярният диск напълно да
спре да се върти.
Изработване на срезове под наклон във
вертикална равнина
Настройте желания наклон на среза във
вертикална равнина. (вижте «Настройване
на наклона на среза във вертикална
равнина», страница 378)
Следвайте стъпките, описани в раздел
«Изпълняване на праволинейни срезове» .
Настройване на разстоянието между
циркуляра и спомагателната опора за
успоредно водене на ъгловата опора
(вижте фигура f2)
Допуска се разстоянието между циркуляра и
спомагателната опора за успоредно водене да
е най-много 15 mm.
Ако спомагателната опора за успоредно
водене 18 се намира зад линията на среза,
развийте двата винта на комплекта
крепежни елементи 45.
Изместете опората за успоредно водене и
отново затегнете винтовете.
Изработване на срезове под ъгъл в
хоризонтална равнина с фиксирана шейна за
изтласкване
Настройте желания ъгъл на скосяване в
хоризонтална равнина. (вижте
«Настройване на ъгъл на среза в
хоризонтална равнина», страница 378)
Ъгловата опора трябва да може да се движи
свободно в направляващия канал 21
(отляво или отдясно). За целта при
необходимост освободете
застопоряващата ръкохватка 44.
Следвайте стъпките, описани в раздел
«Изпълняване на праволинейни срезове» .
Изработване на срезове под ъгъл в
хоризонтална равнина с помощта на шейната
за изтласкване
Настройте желания ъгъл на скосяване в
хоризонтална равнина. (вижте
«Настройване на ъгъл на среза в
хоризонтална равнина», страница 378)
Отворете застопоряващия лост 24 надясно
и издърпайте шейната за изтласкване 1
напред. (вижте фиг. В)
Поставете детайла на стенда пред
предпазния кожух 6.
Поставете ъгловата опора 16 пред детайла в
левия направляващ канал 21. Застопорете
тази позиция, като затегнете здраво
ръкохватката 44.
Следвайте стъпките, описани в раздел
«Изпълняване на праволинейни срезове» .
Проверка и настройка на основните
параметри
За осигуряване на прецизни срезове след
интензивно използване трябва да проверявате
основните параметри на електроинструмента и
при необходимост да ги коригирате.
За целта трябва да имате опит и съответните
специализирани инструменти.
Тази дейност ще бъде извършена бързо и
качествено в оторизиран сервиз за елек-
троинструменти на Бош.
Настройване на стандартен ъгъл на наклона
90° (във вертикална равнина)
Настройте наклон на среза във вертикална
равнина 90°.
Проверка:
Настройте ъгломер на 90° и го поставете на
стенда 11.
Рамото на ъгломера трябва да е подравнено с
циркулярния диск 38 по цялата си дължина.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 381 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM