Srpski | 385
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
e) Izbegavajte nenormalno držanje tela.
Pobrinite se uvek da stabilno stojite i
održavajte u svako doba ravnotežu. Na
taj način možete bolje kontrolisati elek-
trični alat u neočekivanim situacijama.
f) Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i ruka-
vice dalje od pokretnih delova. Opušteno
odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotirajući delovi.
g) Ako mogu da se montiraju uredjaji za
usisavanje i skupljanje prašine, uverite
se da li su priključeni i upotrebljeni kako
treba. Upotreba usisavanja prašine može
smanjiti opasnosti od prašine.
4) Brižljiva upotreba i ophodjenje sa
električnim alatima
a) Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavaj-
te za Vaš posao električni alat odredjen
za to. Sa odgovarajućim električnim ala-
tom radite bolje i sigurnije u navedenom
području rada.
b) Ne koristite nikakav električni alat čiji je
prekidač u kvaru. Električni alat koji se ne
može više uključiti ili isključiti, je opasan i
mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite
akumulator pre nego što preduzmete
podešavanja na aparatu, promenu delo-
va pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza sprečava nenameran start električ-
nog alata.
d) Čuvajte nekorišcene električne alate
izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte
korišcenje aparata osobama koje ne
poznaju aparat ili nisu pročitale ova
uputstva. Električni alati su opasni, kada
ih koriste neiskusne osobe.
e) Održavajte brižljivo električni alat. Kon-
trolišite da li pokretni delovi aparata
besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da
li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni
da je oštećena funkcija električnog alata.
Popravite ove oštećene delove pre upo-
trebe. Mnoge nesreće imaju svoje uzroke
u loše održavanim električnim alatima.
f) Održavajte alate za sečenja oštre i čiste.
Brižljivo održavani alati za sečenja sa
oštrim ivicama manje „slepljuju“ i lakše se
vode.
g) Upotrebljavajte električni alat, pribor,
alate koji se umeću itd. prema ovim
uputstvima. Obratite pažnju pritom na
uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba električnih alata za druge
namene koje nisu predvidjene, može
voditi opasnim situacijama.
5) Servisi
a) Neka Vam Vaš električni alat popravlja
samo kvalifikovano osoblje i samo sa
originalnim rezervnim delovima. Tako se
obezbedjuje, da ostane sačuvana
sigurnost aparata.
Sigurnosna upozorenja za stone kružne
testere
f Nikada nemojte nagaziti električni alat.
Mogu nastupiti ozbiljne povrede, ako se
električni alat iskrene ili ako omaškom
dodjete u kontakt sa listom testere.
f Uverite se da zaštitna hauba propisno
funkcionište i može da se slobodno
pokreće. Ne blokirajte zaštitnu haubu nikada
u otvorenom stanju.
f Ne idite sa svojim rukama u područja
testere, dok električni alat radi. Pri kontaktu
sa listom testere postoji opasnost od
povreda.
f Ne hvatajte nikada iza lista testere, da bi
držali radni komad, ukloniti piljevinu drveta
ili iz drugih razloga. Rastojanje Vaše ruke od
lista testere koji se okreće je pritom suviše
malo.
f Prinosite radni komad samo listu testere
koji se okreće. Inače postoji opanost od
povratnog udarca, ako se list testere zakači u
radnom komadu.
f Upotrebljavajte električni alat samo ako je
radna površina sve do radnog komada koji
treba da se obradjuje slobodna od svih alata
za podešavanje, piljevine drveta, itd. Mali
komadi drveta ili drugi predmeti koji dolaze u
kontakt sa rotirajućim listom testere, mogu
pogoditi radnika velikom brzinom.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 385 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM