386 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Testerišite uvek samo jedan radni komad.
Radni komadi jedan iznad drugog ili pored
drugog mogu blokirati list testere ili se za
vreme testerisanja uzajamno pomerati.
f Uvek koristite paralelni ili ugaoni graničnik.
Ovo poboljšava tačnost testerisanja i
smanjuje mogućnost, da list testere
zakačinje.
f U slučaju da se list testere zaglavljuje,
isključite električni alat i držite merni alat
mirno sve dok se list testere ne zaustavi.Da
bi izbegli povratan udarac, sme se merni
alat pokretati tek posle zaustavljanja lista
testere. Uklonite uzrok za zaglavljivanje lista
testere pre nego što ponovo startujete
električni alat.
f Ne upotrebljavajte tupe, naprsle, izvijene ili
oštećene listove testere. Listovi testere sa
tupim ili pogrešno ispravljenim zubima
prouzrokuju usled suviše uzanog procepa
testere povećano habanje, stezanje lista
testere i povratni udarac.
f Upotrebljavajte uvek listove testere prave
veličine i sa odgovarajućim prihvatnim
otvorom (na primer u obliku zvezde ili
okrugao). Listovi testere koji ne odgovaraju
montažnim delovima testere, okreću se
ekscentrično i utiču na gubitak kontrole.
f Ne upotrebljavajte listove testere od visoko
legiranog brzo režućeg čelika (HSS-čelik).
Takvi listovi testere mogu lako da se slome.
f Ne hvatajte list testere posle rada, pre nego
što se ohladi. List testere se pri radu veoma
ugreje.
f Ne upotrebljavajte alat nikada bez uložne
ploče. Promenite uložnu ploču u kvaru. Bez
besprekorne uložne ploče možete se
povrediti na list testere.
f Obezbedite radni komad. Radni komad
kojeg čvrsto drže zatezni uredjaji ili stega
sigurnije se drži nego sa Vašom rukom.
f Držite Vaše radno mesto čisto. Mešavine
materijala su posebno opasne. Prašina od
lakog metala može goreti ili eksplodirati.
f Ne napuštajte alat nikada pre nego se
potpuno zaustavi. Ne zaustavljeni
upotrebljeni alati mogu prouzrokovati
povrede.
f Ne koristite električni alat sa oštećenim
kablom. Ne dodirujte oštećeni kabl i
izvucite mrežni utikač ako je kabl za vreme
rada oštećen. Oštećeni kabl povećava rizik
od električnog udara.
Simboli
Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Zapamtite molimo simbole
i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni
alat.
Simbol Značenje
f Nosite zaštitu za sluh. Uticaj galame može uticati na gubitak
sluha.
f Nosite zaštitnu masku za prašinu.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 386 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM