388 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Opis funkcija
Čitajte sva upozorenja i uputstva.
Propusti kod pridržavanja upozo-
renja i uputstava mogu imati za po-
sledicu električni udar, požar i/ili
teške povrede.
Upotreba prema svrsi
Električni uredjaj je predvidjen da izvodi kao
stacionaran uredjaj dužna i poprečna sečenja sa
pravim rezom u drvetu. Pritom su mogući
horizontalni uglovi iskošenja od 60° do +60°
kao i vertikalni uglovi iskošenja od 90° do 45°.
Snaga električnog alata je zamišljena za
testerisanje tvrdog i mekog drveta, kao i iverica
i fazer ploča.
Električni alat nije dozvoljen u radu kao stona
kružna testera za testerisanje aluminijuma ili
drugih obojenih metala.
Obratite pažnju na dimenzije lista testere. Presek otvora mora
odgovarati bez zazora vretenu alata. Ne upotrebljavajte
redukujuće komade ili adaptere.
Pazite pri promeni lista testere na to, da širina proreza nije
manja od debljine lista testere i debljina lista testere nije veća
od debljine klina proreza.
Pokazuje funkciju drške za fiksiranje na ugaonom graničniku pri
podešavanju horizontalnih uglova iskošenja.
Pokazuje moguće pozicije paralelnog graničnika na proširenju
stola.
Boja nalepnice se odnosi na boje na skali prednje vodjice. Skala
pokazuje zavisno od pozicije paralelnog graničnika rastojanje
do lista testere.
Simbol Značenje
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 388 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM