Srpski | 389
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Komponente sa slike
Označavanje brojevima kompenenti sa slika
odnosi se na prikaz električnog alata na
grafičkim stranama.
1 Pokretni klizači
2 Produživač stola
3 Uložna ploča
4 Klin za procep
5 Usisna štucna na zaštitnoj haubi
6 Zaštitna hauba
7 Nalepnica za označavanje linije presecanja
8 Paralelni graničnik
9 Proširivanje stola
10 Paralelni graničnik proširivanja stola 9
11 Postolje testere
12 Ručni točkić za podizanje i spuštanje lista
testere
13 Skala za rastojanje lista testere od
paralelnog graničnika 8
14 NOTAUS-Dugme
15 Žljeb vodjice za paralelni graničnik 8
16 Ugaoni graničnik
17 Okasti ključ (23 mm; 13 mm)
18 Dodatni-paralelni graničnik (Aluminijum)
19 Zavrtanj za pričvršćivanje lista testere-
Ostava
20 Otvori za montažu
21 Žljeb vodjice za ugaoni graničnik
22 Pokretni kliše
23 Drška za pričvršćivanje produživača stola 2
24 Poluga za blokadu pokretnog klizača
25 Drška za pričvršćivanje paralelnog
graničnika 10
26 Drška za pričvršćivanje proširenja stola 9
27 Ostava dodatka-paralelnog graničnika 18
28 Ostava paralelnog graničnika 8
29 Drška za blokadu za podešavanje
vertikalnog ugla iskošenja
30 Sigurnosni poklopac prekidača za
uključivanje-isključivanje
31 Držać kabla
32 Izbacivanje piljevine
33 Ostava ugaonog graničnika
34 Usisno crevo
35 Ploča poda
36 Šestougaoni zavrtanj za pričvršćivanje klina
procepa 4
37 Ispusti za uložnu ploču
38 List testere
39 Držač za klin za procep
40
Set za pričvršćivanje Zaštitna hauba
41 Set za pričvršćivanje Produživač stola
42 Gumeni odbojnik
43 Šina vodjica ugaonog graničnika
44 Drška za fiksiranje na ugaonom graničniku
45 Set za pričvršćivanje Dodatni-paralelni
graničnik/Ugaoni graničnik
46 Zatezna drška paralelnog graničnika
47 Profilna šina
48 Drška za pričvršćivanje dodatnog-paralelnog
graničnika
49 Dodatni-paralelni graničnik (plastika)
50 Poluga za blokiranje vretena
51 Stezna navrtka
52 Prihvat-/zatezna prirubnica
53 Vreteno alata
54 Drška za fiksiranje ugla iskošenja
(horizontalan)
55 Pokazivač ugla na ugaonom graničniku
56 Pokazivač ugla (vertikalan)
57 Skala za ugao iskošenja (vertikalan)
58 Lupa
59 Skala za rastojanje lista testere do
paralelnog graničnika 10
60 Taster za uključivanje
61 Zavrtanj za baždarenje podešavanja
vertikalnog standardnog ugla iskošenja 90°
62 Zavrtanj za baždarenje podešavanja
vertikalnog standardnog ugla iskošenja 45°
63 Zavrtanj za pokazivač ugla (vertikalan)
64 Navrtka za podešavanje sile stezanja
paralelnog graničnika 8
65 Zavrtanj za baždarenje zazora pokretnog
klizača
66 Zavrtanj za baždarenje uložne ploče
OBJ_BUCH-783-003.book Page 389 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM