390 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
67 Žljeb za zahvatanje
68 Set za pričvršćivanje donjeg postolja*
69 Donje postolje*
*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno
pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u
našem programu pribora.
Tehnički podaci
Informacija o šumovima
Izmerene vrednosti buke utvrđene su u skladu
sa EN 61029.
Nivo šumova uredjaja označen sa A iznosi
tipično: Nivo zvučnog pritiska 97 dB(A); Nivo
snage zvuka 110 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.
Nosite zaštitu za sluh!
Izjava o usaglašenosti
Izjavljujemo na vlastitu odgovornsot da je dole
Tehnički podaci opisani proizvod usaglašen sa
sledećim standardima ili normativnim aktima:
EN 61029 prema odredbama smernica
2004/108/EG, 98/37/EG (do 28.12.2009),
2006/42/EG (od 29.12.2009).
EG-kontrola gradjevinske mustre Nr.
3400636.01CE od strane službenog mesta
kontrole Nr. 2140.
Tehnička dokumentacija kod:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Montaža
f Izbegavajte nenameran start električnog
alata. Za vreme montaže i kod svih radova
na električnom alatu nesme mrežni utikač
da je priključen na struju.
Obim isporuke
Obratite pažnju u vezi sa ovim
na prikaz obima isporuke na
početku uputstva za rad.
Pre prvog puštanja u rad električnog alata
prekontrolišite da li su svi dole navedeni delovi
isporučeni.
Stona kružna testera
(prethodno montirani: proširenje stola 9, list
testere 38, uložna ploča 3)
Podna ploča 35 sa prethodno montiranim
zavrtnjima sa ukrštenim prorezom
Produživanje stola 2
Stona kružna testera PTS 10
Broj predmeta
3 603 L03 2..
Nominalna primljena
snaga
W 1400
Nominalni napon
V 230
Frekvencija
Hz 50
Broj obrtaja na
prazno
min
-1
5000
Ograničavanje struje
kretanja
z
Težina prema
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Klasa zaštite
/II
Maksimalne dimenzije radnog komada, pogledajte
stranu 397.
Podaci važe za nominalne napone [U] 230/240 V. Kod
nižih napona i konstrukcija specifičnih za zemlje mogu
ovi podaci varirati.
Molimo da obratite pažnju na broj predmeta na tipskoj
tablici Vašeg električnog alata. Trgovačke oznake
pojedinih električnih alata mogu varirati.
Dimenzije za pogodne listove testere
Presek lista testere
mm 254
Osnovna debljina lista
mm 1,8
Presek otvora
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 390 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM