392 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Montaža od gore
Okrenite električni alat, tako da sada stoji u
ispravnoj poziciji za rad.
Montaža klina za procep
(pogledajte slike c1c3)
Podignite sa okastikm ključem 17 uložnu
ploču 3 napred i izvadite je iz ispusta 37.
Okrenite ručni točkić 12 suprotno od
kazaljke na satu do graničnika, tako da se list
testere 38 nalazi u najvišoj mogućoj poziciji
iznad stola za testerisanje.
Odvrnite za iskretanje lista testere 38 dršku
za blokadu 29.
Navucite klin proreza 4 sa odgovarajućim
otvorima na prihvatni vijak držača 39.
Pričvrstite klin proreza 4 na držaču 39,
pritežući čvrsto šestougaoni zavrtanj 36 sa
okastim ključem 17 (13 mm).
Podesite list testere ponovo na 90° i čvrsto
stegnite dršku za blokadu 29. (pogledajte i
Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja,
stranicu 395)
Pažnja: Klin za procep mora biti u ravni sa listom
testere, da bi izbegli zaglavljivanje radnog
komada.
Ponovo montirajte uložnu ploču radi
završetka 3.
Obesite potom uložnu ploču u ispuste 37 i
pritiskajte na kraju uložnu ploču na dole sve
dok ne uskoči na svoje mesto u stolu testere.
Montaža zaštitne haube (pogledajte sliku d)
Upotrebljavajte za montažu set za pričvršćivanje
zaštitne haube 40.(Zavrtanj, navrtka, platna)
Gurnite zavrtanj 40 kroz otvore na zaštitnoj
haubi i na klinu za procep.
Četvorougao na zavrtnju mora uskočiti na
svoje mesto u odgovarajući ispust na
zaštitnoj haubi.
Stavite platnu i navrtku.
Stegnite navrtku sa okastim ključem 17
(13 mm) tako čvrsto, da zaštitna hauba sama
od sebe stoji u svakoj podešenoj poziciji.
Montaža produžavanja stola
(pogledajte slike e1e2)
Za montažu upotrebljavajte set za pričvršćivanje
Produžetka stola 41.(2 stubića vodjice, 2
zavrtnja za obezbedjenje, 2 Clips, 2 kratke drške
za pričvršćivanje)
Ugurajte oba stubića vodjice do graničnika sa
otvorima i navojem napred u za to
predvidjene otvore na produžavanju stola 2.
Zvrnite gumeni odbojnik 42 na produživaču
stola.
Utaknite Clips za fiksiranje u otvore stubića
vodjice.
Uvucite na kraju produžetak stola sa oba
stubića vodjice u za to predvidjene držače
ispod stola testere.
Zavrnite zavrtnje radi obezbedjenja od
odvrtanja u za to predvidjeni navoj.
Zavrnite drške za pričvršćivanje 23 u za to
predvidjene navoje ispod stola testere.
Montaža ugaonog graničnika
(pogledajte slike f1f2)
Uvucite šinu 43 ugaonog graničnika 16 u
jedan za to predvidjeni žljeb vodjicu 21 stola
testere.
Pažnja: Pozicija ugaonog graničnika se može
fiksirati u levom žljebu vodjice okretanjem drške
za fiksiranje 44 na pokretnom klizaču.
Montirajte dodatak paralelnog graničnika 18
od aluminijuma sa isporučenim setom za
pričvršćivnje 45 na ugaonom graničniku.(2
kratka zavrtnja, 2 četvorougaone navrtke i
platna)
Pažnja: Pazite na to, da dodatak paralelnom
graničniku potpuno naleže na stolu testere.
Rastojanje izmedju lista testere i dodatka
paralelnog graničnika sme maksimalno iznositi
15 mm.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 392 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM