Srpski | 393
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montiranje paralelnog graničnika
(pogledajte slike g1g3)
Paralelni graničnik 8 može da se pozicionira ili
levo ili desno od lista testere.
Uvrnite zateznu dršku 46 u za to predvidjeni
navoj napred na paralelnom graničniku.
Stavite paralelni graničnik prvo pozadi na sto
testere. Pozicionirajte potom paralelni
graničnik u žljebu vodjice 15.
Paralelni graničnik se sada može po želji
pomerati.
Za utvrdjivanje paralelnog graničnika
pritisnite zateznu dršku 46 na dole.
Pri testerisanju uskih radnih komada i pri
testerisanju vertikalnih uglova iskošenja
morate montirati dodatak paralelnog graničnika
18 od aluminijuma na paralelni graničnik 8.
U ovom slučaju možete pričvrstiti dodatak
paralelnog graničnika 49 od plastike na
ugaonom graničniku.
Uvucite profilnu šinu 47 u žljeb na kratkoj
strani dodatka paralelnog graničnika 18.
Pozicionirajte profilnu šinu tako ispred
paralelnog graničnika 8, da otvori oba dela
budu u liniji.
Pomerite drške za pričvršćivanje 48 kroz
bočne otvore na paralelnom graničniku i
čvrsto ih stegnite.
Pri testerisanju visokih, uskih radnih komada
morate montirati dodatak paralelnog graničnika
18 od aluminijuma direktno na paralelni
graničnik 8.
Pričvrstite dodatak paralelnog graničnika 18
pomoću 2 četvorougaone navrtke iz seta za
pričvršćivanje 45 i drške za pričvršćivanje 48
direktno na graničniku 8.
Usisavanje prašine/piljevine
Prašine od materijala kao što je premaz koji
sadrži olovo, neke vrste drveta, minerali i metal
mogu biti štetni po zdravlje. Dodir ili udisanje
prašine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili
oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje
se nalaze u blizini.
Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao
izazivači raka, posebno u vezi sa dodatnim
materijama za obradu drveta (hromati, zaštitna
sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest
smeju raditi samo stručnjaci.
Koristite po mogućnosti neki usisivač za
prašinu.
Pobrinite se za dobro provetravanje radnog
mesta.
Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za
disanje sa klasom filtera P2.
Obratite pažnju na propise za materijale koje
treba obradjivati u Vašoj zemlji.
Usisavanje prašine/piljevine može blokirati
prašinom ili piljevinom ili lomljenim komadima
od radnog komada.
Isključite električni alat i izvucite mrežni
utikač iz utičnice.
Sačekajte da se list testere kompletno
zaustavi.
Pronadjite uzrok blokade i uklonite je.
Usisavanje sa strane (pogledajte sliku h)
Priključite crevo usisivača za prašinu na
izbacivanje piljevine 32.
Dodatno možete priključiti radi povećavanja
snage usisavanja usisavanje prašine na
usisnu štucnu 5.
Uklonite za ovo poklopac usisne štucne.
Usisivač mora biti pogodan za materijal koji
treba obradjivati.
Upotrebljavajte prilikom usisavanja posebno po
zdravlje štetnih prašina, prašine koje izazivaju
rak ili suvih prašina specijalan usisivač.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 393 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM