394 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Stacionarna ili fleksibilna montaža
f Radi obezbedjivanja sigurnog rukovanja
morate montirati električni alat pre
upotrebe na ravnu i stabilnu radnu površinu
(na primer radni sto).
Montaža bez donjeg postolja (pogledajte
sliku i)
Pričvrstite električni alat sa nekom
pogodnom vezom sa zavrtnjima na radnu
površinu. Za to služe otvori 20.
Montaža sa donjim postoljem
(pogledajte slike k1k3 od stranice 15)
Upotrebite za montažu set za pričvršćivanje
donjeg postolja 68. (24 zavrtnji sa navrtkama
za sastavljanje, 4 zavrtnji sa navrtkama za
pričvršćivanje električnog alata, 4 platne
podmetači)
Spojite zavrtnjima donje postolje 69. Čvrsto
stegnite zavrtnje.
Pričvrstite električni alat na površini za
naleganje donjeg postolja. Za ovo služe otvori
20 na električnom alatu kao i otvori po dužini
na donjem postolju.
Promena alata (pogledajte slike j1 j4)
f Izvucite pre svih radova na električnom
alatu mrežni utikač iz utičnice.
f Nosite pri montaži lista testere zaštitne
rukavice. Pri dodiru lista testere postoji
opasnost od povrede.
Izaberite za materijal koji hoćete da obradjujete
pogodan list testere.
Koristite samo listove testere čija je maksimalno
dozvoljena brzina veća od broja obrtaja u
praznom hodu Vašeg električnog alata.
Upotrebljavajte samo listove testere, koji
odgovaraju karakteristikama koje su navedene u
ovom uputstvu za rad i prekontrolisani prema
EN 847-1 i odgovarajuće obeleženi.
Demontaža lista testere
Podignite sa okastikm ključem 17 uložnu
ploču 3 napred i izvadite je iz ispusta 37.
Okrenite ručni točkić 12 suprotno od
kazaljke na satu do graničnika, tako da se list
testere 38 nalazi u najvišoj mogućoj poziciji
iznad stola za testerisanje.
Okrenite zateznu navrtku 51 sa okastim
ključem 17 (23 mm) i povucite istovremeno
polugu za blokadu vretena 50 da uskoči na
svoje mesto.
Držite polugu za blokadu vretena zategnutu i
odvrnite zatezne navrtke suprotno od
kazaljke na satu.
Skinite zateznu prirubnicu 52.
Skinite list testere 38.
Ugradnja lista testere
U slučaju potrebe, čistite pre ugradnje sve
delove koje treba montirati.
Postavite novi list testere na prihvat
prirubnice 52 vretena alata 53.
Pažnja: Ne upotrebljavajte suviše male listove
testere. Zazor izmedju lista testere i klina zazora
sme maksimalno iznositi 5 mm.
f Obratite pažnju pri ugradnji, da pravac
presecanja zuba (pravac strelice na listu
testere) bude usaglašen sa pravcem
strelice na zaštitnoj haubi.
Stavite zateznu prirubnicu 52 i zateznu
navrtku 51.
Okrenite zateznu navrtku 51 sa okastim
ključem 17 (23 mm) i povucite istovremeno
polugu za blokadu vretena 50 da uskoči na
svoje mesto.
Stegnite čvrsto zateznu navrtku u pravcu
kazaljke na satu.
Ubacite ponovo uložnu ploču 3.
(pogledajte sliku c3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 394 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM