Srpski | 395
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Rad
f Izvucite pre svih radova na električnom
alatu mrežni utikač iz utičnice.
Pozicija za transport i rad lista testere
Pozicija za transport
Okrećite ručni točkić 12 u pravcu kazaljke na
satu da bi se zubi lista testere 38 nalazili
ispod stola testere 11.
Radna pozicija
Okrećite ručni točkić 12 suprotno od kazaljke
na satu da bi zubi lista testere 38 bili oko
5 mm iznad radnog komada.
Pažnja: Uverite se, da je zaštitna hauba
propisno pozicionirana. Ona mora pri
testerisanju uvek da naleže na radnom komadu.
Povećavanje stola testere
Dugi radni komadi se moraju na slobodnom
kraju podložiti ili podupreti.
Produžavanje stola/proširivanje stola
(pogledajte sliku A)
Za povećavanje površine stola testere možete
izvlačiti kako pozadi tako i desno na električnom
alatu sledeće šine.
Produžavanje stola 2 (produžava sto testere 11
unazad za 215 mm)
I/ili
Proširenje stola 9 (proširuje sto testere 11 u
desno za 285 mm)
Uhvatite po sredini ispod željene šine i
izvucite je maksimalno napolje do graničnika.
Radi fiksiranja pozicije stegnite čvrsto drške
za pričvršćivanje 23 ili 26) na stubićima
vodjice.
Kod teških radnih komada morate u datom
slučaju šine učvrstiti.
Pokretni klizači (pogledajte sliku B)
Pomoću pokretnih klizača 1 možete testerisati
radne komade do maksimalne širine od
305 mm.
Istovremeno postiže se velika preciznost pri
testerisanju pre svega u vezi sa ugaonim
graničnikom 16. (pogledajte Testerisanje
horizontalnih uglova iskošenja pomoću
pokretnog klizača, stranicu 398)
Preklopite polugu za blokiranje 24 u desno.
Pokretni klizač se može tako kako napred
tako i unazad pomerati do graničnika.
Podešavanje ugla iskošenja
Radi obezbedjivanja preciznih sečenja morate
posle intenzivne upotrebe prekontrolisati
osnovna podešavanja električnog alata i u
datom slučaju podesiti (pogledajte
Prekontrolisati i podesiti osnovna
podešavanja, stranicu 398).
Podešavanje horizontalnih uglova iskošenja
(Ugaoni graničnik) (pogledajte sliku C)
Horizontalan ugao iskošenja može da se
podešava u području od 60° (na levoj strani) do
60° (na desnoj strani).
Odvrnite dugme za fiksiranje 54, ako je
stegnuto.
Okećite ugaoni graničnik sve dok pokazivač
uglova 55 ne pokaže željeni ugao iskošenja.
Stegnite ponovo dugme za fiksiranje 54.
Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja
(List testere) (pogledajte sliku D)
Vertikalni ugao iskošenja može da se podešava u
području od 90° do 45°.
Odvrnite dršku za blokadu 29 malo suprotno
od kazaljke na satu.
Uputstvo: Pri kompletnom odvrtanju drške za
blokadu iskreće se list testere težinom u položaj
koji odprilike odgovara 30°.
Pritisnite ručni točkić 12 unazad (Push) i
držite ga u ovoj poziciji.
Na ovaj način zahvataju zubi na kulisi u venac
zuba na ručnom točkiću.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 395 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM