396 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Okrećite na ručnom točkiću sve dok
pokazivač ugla 56 ne pokaže željeni ugao
iskošenja na skali 57.
Ponovo čvrsto stegnite dršku za blokadu 29.
Za brzo i precizno podešavanje standardnih
uglova 90° i 45° postoje na kućištu krajnji
graničnici.
Podešavanje paralelnih graničnika
Paralelni graničnik 8 (pogledajte sliku E)
Oznaka na lupi 58 pokazuje podešeno rastojanje
paralelnog graničnika do lista testere na skali
13.
Pozicionirajte paralelni graničnik na željenu
stranu lista testere. (pogledajte i Montiranje
paralelnog graničnika, stranicu 393)
Povucite zateznu dršku 46 za odvrtanje na
gore i pomerajte paralelni graničnik sve dok
lupa 58 ne pokaže željeno rastojanje od lista
testere.
Za utvrdjivanje paralelnog graničnika
pritisnite zateznu dršku 46 na dole.
Paralelni graničnik 10 na proširivanju stola
(pogledajte sliku F)
Paralelni graničnik 10 može da se pozicionira
levo ili desno od proširivanja stola 9.
Boja nalepnice na paralelnom graničniku je u
vezi sa bojama skale 59 na prednjem stubiću
vodjice. Skala pokazuje zavisno od pozicije
paralelnog graničnika rastojanje do lista testere.
Zavrnite paralelni graničnik u željenoj poziciji
na proširenje stola.
Uhvatite po sredini ispod proširenja stola i
izvucite toliko napolje da zelena odnosno
žuta skala pokaže željeno rastojanje do lista
testere.
Podešavanje dodatka paralelnog
graničnika
Pri testerisanju uskih radnih komada i pri
testerisanju vertikalnih uglova iskošenja
morate montirati dodatak paralelnog graničnika
18 od aluminijuma na paralelni graničnik 8.
(pogledajte sliku g2)
Kratki radni komadi mogu se pri testerisanju
zaglaviti izmedju paralelnog graničnika i lista
testere, njih može uhvatiti list testere koji je
pošao napolje i onda ih odbaciti.
Podesite stoga dodatak paralelnog graničnika
tako, da se njegov kraj vodjice završava u
području izmedju najprednjeg zuba lista testere
i sredine lista testere.
Odvrnite zato drške za pričvršćivanje 48 i
pomerite dodatak paralelnog graničnika 18
koliko je potrebno.
Ponovo čvrsto stegnite drške.
Pri testerisanju visokih, uskih radnih komada
morate montirati dodatak paralelnog graničnika
18 od aluminijuma direktno na paralelni
graničnik 8. (pogledajte sliku g3)
Puštanje u rad
Uključivanje (pogledajte slike G1G2)
Pomerite crveno NOTAUS-dugme 14 u levo i
otvorite žutu sigurnosnu klapnu 30.
Za puštanje u rad pritisnite zeleni taster za
uključivanje 60.
Zatvorite potom sigurnosnu klapnu, ne
vrativši na svoje mesto.
Isključivanje (pogledajte sliku G3)
Pritisnite na crveno NOTAUS-dugme 14.
Nestanak struje
Prekidač za uključivanje isključivanje je
takozvani prekidač nultog napona, koji sprečava
ponovno kretanje električnog alata posle
nestanka struje (na primer povlači prekidač
mreže za vreme rada).
Da bi električni alat potom ponovo pustili u rad,
mora se ponovo pritisnuti zeleni taster za
uključivanje 60.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 396 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM