Srpski | 397
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Uputstva za rad
Opšta upozorenja o testeri
f Kod svih presecanja morate prvo
obezbediti, da list testere nikada ne može
dodirivati graničnike ili druge delove
uredjaja.
Čuvajte list testere od udarca i potresa. Ne
izlažite list testere bočnom pritisku.
Klin za procep mora biti u ravni sa listom
testere, da bi izbegli zaglavljivanje radnog
komada.
Ne obradjujte izvijene radne komade. Radni
komad mora uvek imati ravnu ivicu radi
naleganja na paralelni graničnik.
Čuvajte uvek pokretni kliše na električnom alatu.
Ne koristite električni alat za falcovanje,
pravljenje žljebova ili prosecanje.
Obeležavanje linije sečenja
Ucrtajte na okrugloj žutoj nalepnici 7 debljinu
lista testere.
Na taj način možete radni komad za
testerisanje tačno pozicionirati, bez
otvaranja zaštitne haube.
Pozicija posluge (pogledajte sliku H)
f Ne stojte u liniji sa listom testere ispred
električnog alata, već uvek bočno pomereni
od lista testere. Na taj način je Vaše telo
zaštićeno od mogućeg povratnog udarca.
Držite podalje ruke, prste i šake od
rotirajućeg lista testere.
Obratite pažnju pritom na sledeća uputstva:
Držite radni komad sigurno sa obe ruke i
pritisnite ga čvrsto na sto testere, posebno
kod radova bez graničnika.
(pogledajte sliku I)
Upotrebljavajte uvek za uske radne komade i
pri testerisanju vertikalnih uglova iskošenja
isporučen pokretni kliše 22 i dodatak
paralelnog graničnika 18. (pogledajte sliku J)
Maksimalne dimenzije radnog komada
Testerisanje
Testerisanje pravih preseka
Podesite paralelni graničnik 8 na željenu
širinu testerisanja (pogledajte Podešavanje
paralelnih graničnika, stranicu 396)
Stavite radni komad na sto testere ispred
zaštitne haube 6.
Podignite ili spustite list testere ručnim
točkićem 12 toliko gore ili dole, da gornji zubi
testere budu oko 5 mm iznad površine
radnog komada.
Pažnja: Uverite se, da je zaštitna hauba
propisno pozicionirana. Ona mora pri
testerisanju uvek da naleže na radnom komadu.
Uključite električni alat.
Presecite radni komad sa ravnomernim
pomeranjem napred.
Isključite električni alat i sačekajte da se list
testere kompletno umiri.
Testerisanje vertikalnih uglova iskošenja
Podesite željeni vertikalni ugao iskošenja
(pogledajte Podešavanje vertikalnog ugla
iskošenja, Stranicu 395)
U odgovarajućoj meri sledite radne zahvate u
odeljku Testerisanje pravih preseka.
Podesite rastojanje izmedju lista testere i
dodatka-paralelnog graničnika na ugaonom
graničniku (pogledaje sliku f2)
Rastojanje izmedju lista testere i dodatka
paralelnog graničnika sme maksimalno iznositi
15 mm.
Ako se dodatak paralelnog graničnika 18
nalazi iza linije presecanja odvrnite oba
zavrtnja garniture za pričvršćivanje 45.
Pomerite dodatak paralelnog graničnika i
čvrsto stegnite zavrtnje ponovo.
vertikalni ugao
iskošenja
maks. visina radnog
komada [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 397 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM