398 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Testerisanje horizontalnih uglova iskošenja sa
blokiranim pokretnim klizačem
Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja.
(pogledajte Podešavanje horizontalnih
uglova iskošenja, stranicu 395)
Ugaoni graničnik se mora slobodno pokretati
u žljebu vodjice 21 (levo ili desno). Pri
potrebi odvrnite za ovo dršku za učvršćivanje
44.
U odgovarajućoj meri sledite radne zahvate u
odeljku Testerisanje pravih preseka.
Testerisanje horizontalnih uglova iskošenja
pomoću pokretnog klizača
Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja.
(pogledajte Podešavanje horizontalnih
uglova iskošenja, stranicu 395)
Posuvratite polugu za blokadu 24 u desno i
izvucite pokretni klizač 1 napred.
(pogledajte sliku B)
Stavite radni komad na sto testere ispred
zaštitne haube 6.
Pozicionirajte ugaoni graničnik 16 ispred
radnog komada u levom žljebu vodjice 21.
Blokirajte ovu poziciju čvrsto stežući dršku za
učvršćivanje 44.
U odgovarajućoj meri sledite radne zahvate u
odeljku Testerisanje pravih preseka.
Prekontrolisati i podesiti osnovna
podešavanja
Radi obezbedjivanja preciznih sečenja morate
posle intenzivne upotrebe prekontrolisati
osnovna podešavanja električnog alata i u
datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući
specijalan alat.
Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.
Podesiti standardni-ugao iskošenja 90°
(vertikalan)
Podesite vertikalni ugao iskošenja od 90°.
Prekontrolisati:
Podesite granično merilo uglova na 90° i
stavite ga na sto za testerisanje 11.
Krak graničnog merila uglova mora da bude u
ravni sa listom trestere 38 na celoj dužini.
Podešavanje: (pogledajte sliku K)
Odvrnite dršku za blokadu 29 i držite list
testere pomoću ručnog točkića 12 u poziciji
90°.
Odvrnite zavrtanj za baždarenje 61 i ponovo
lako stegnite dršku za blokadu 29.
Uvrnite zavrtanj za baždarenje toliko ili
odvrćite sve dok krak ugaonog merila ne
bude u ravni sa listom testere po celoj dužini.
Na kraju ponovo čvrsto stegnite dršku za
blokadu 29.
Ako pokazivač ugla 56 posle podešavanja ne
bude u jednoj liniji sa 90°-oznakom skale 57,
odvrnite zavrtanj 63 sa nekom uobičajenoj u
trgovini krstastom odvrtkom i centrirajte
pokazivač ugla duž 90°-oznake.
Podešavanje standardnog ugla iskošenja 45°
(vertikalan) (pogledajte sliku K)
Ponovite gore navedene radne zahvatre
prema vertikalnom uglu iskošenja od 45°:
Odvrnite dršku za blokadu 29,
Podesite zavrtanj za baždarenje 62.
Pokazivač ugla 56 nesme se pritom ponovo
pomerati.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 398 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM