Srpski | 399
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Podešavanje sile stezanja paralelnog
graničnika (pogledajte sliku L)
Sila zatezanja paralelnog graničnika 8 može
posle čestih upotreba popustiti.
Stežite navrtke 64 toliko, sve dok paralelni
graničnik ponovo ne bude čvrsto fiksiran na
stolu za testerisanje.
Podešavanje zazora pokretnog klizača
(pogledajte sliku M)
Ako posle česte upotrebe zazor pokretnog
klizača postane 1 prevelik, stegnite zavrtnje
za baždarenje 65.
Podešavanje uložne ploče (pogledajte sliku N)
Prekontrolisati:
Prednja strana uložne ploče 3 mora biti u ravni
ili neško ispod stola za testerisanje, dok zadnja
strana mora biti u ravni ili nešto iznad stola za
testerisanje.
Podešavanje:
Podesite pomoću četiri zavrtnja za
baždarenje 66 pravi nivo.
Čuvanje i transport (pogledajte sliku O)
Čuvanje električnog alata
Za čuvanje pruža Vam električni alat mogućnost
da pokretni kliše, graničnike i rezervne listove
testere sigurno pričvrstite.
Blokirajte žutu sigurnosnu klapnu 30 i polugu
za blokadu 24 pokretnog klizača 1.
Dovedite električni alat u transportnu
poziciju. (pogledajte ‘Pozicija za transport ,
stranu Pozicija za transport)
Odvrnite dodatak paralelnog graničnika 18
od paralelnog graničnika 8 ili od ugaonog
graničnika 16.
Pozicioniraje graničnike (8, 16, 18) i
pričvrstite pokretni kliše 22.
Obmotajte mrežni kabel oko držača kabla 31.
Rezervni list testere možete čuvati pomoću
zavrtnja za pričvršćivanje 19 na kućištu
uredjaja.
Nošenje električnog alata
f Nosite električni alat uvek udvoje, da bi
izbegli povrede ledja.
f Upotrebljavajte pri transpotovanju
električnog alata samo transportne
uredjaje, nikada zaštitne uredjaje,
produživač stola 2 ili proširivač stola 9.
Uhvatite za podizanje ili transport žljebove za
hvatanje 67 bočno na stolu testere 11.
Održavanje i servis
Održavanje i čišćenje
f Izvucite pre svih radova na električnom
alatu mrežni utikač iz utičnice.
Ako bi električni alat i pored brižljivog postupka
izrade i kontrole nekada otkazao, popravku
mora vršiti neki autorizovani servis za Bosch-
električne alate.
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i
naručivanja rezervnih delova broj predmeta sa
10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici
električnog alata.
Čišćenje
Držite električni alat i proreze za ventilaciju
čiste, da bi dobro i sigurno radili.
Uklonite posle svakog rada prašinu i piljevinu
izduvavanjem sa komprimovanim vazduhom ili
sa nekom četkicom.
Pribor
Donje postolje . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Listovi testere za drvo i ploče, panele i letve
List testere 254 x 30 mm,
40 Zubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
List testere 254 x 30 mm,
60 Zubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
OBJ_BUCH-783-003.book Page 399 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM