Slovensko | 401
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
sl
Varnostna navodila
Splošna varnostna navodila za
električna orodja
Preberite vsa opozorila in
napotila. Napake zaradi
neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in
napotil lahko povzročijo električni udar, požar
in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste
v prihodnje še potrebovali.
Pojem električno orodje, ki se pojavlja v
nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna
orodja z električnim pogonom (z električnim
kablom) in na akumulatorska električna orodja
(brez električnega kabla).
1) Varnost na delovnem mestu
a) Delovno področje naj bo vedno čisto in
dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena
delovna področja lahko povzročijo
nezgode.
b) Ne uporabljajte električnega orodja v
okolju, kjer lahko pride do eksplozij
oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Električna orodja
povzročajo iskrenje, zaradi katerega se
lahko prah ali para vnameta.
c) Prosimo, da med uporabo električnega
orodja ne dovolite otrokom ali drugim
osebam, da bi se Vam približali.
Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko
povzroči izgubo kontrole nad napravo.
2) Električna varnost
a) Priključni vtikač električnega orodja se
mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vti-
kača na kakršenkoli način ni dovoljeno.
Pri ozemljenih električnih orodjih ne
uporabljajte vtikačev z adapterji. Ne-
spremenjeni vtikači in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo tveganje električnega udara.
b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemlje-
nimi površinami kot so na primer cevi,
grelci, štedilniki in hladilniki. Tveganje
električnega udara je večje, če je Vaše telo
ozemljeno.
c) Prosimo, da napravo zavarujete pred
dežjem ali vlago. Vdor vode v električno
orodje povečuje tveganje električnega
udara.
d) Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obe-
šanje električnega orodja in ne vlecite za
kabel, če želite vtikač izvleči iz vtičnice.
Kabel zavarujte pred vročino, oljem,
ostrimi robovi ali premikajočimi se deli
naprave. Poškodovani ali zapleteni kabli
povečujejo tveganje električnega udara.
e) Kadar uporabljate električno orodje
zunaj, uporabljajte samo kabelske po-
daljške, ki so primerni za delo na pro-
stem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je
primeren za delo na prostem, zmanjšuje
tveganje električnega udara.
f) Če je uporaba električnega orodja v
vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte
stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.
Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje
tveganje električnega udara.
3) Osebna varnost
a) Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se
dela z električnim orodjem lotite z razu-
mom. Ne uporabljajte električnega
orodja, če ste utrujeni oziroma če ste
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Trenutek nepazljivosti med uporabo elek-
tričnega orodja je lahko vzrok za resne
telesne poškodbe.
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo in
vedno nosite zaščitna očala. Nošenje
osebne zaščitne opreme, na primer maske
proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev,
varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov,
kar je odvisno od vrste in načina uporabe
električnega orodja, zmanjšuje tveganje
telesnih poškodb.
c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.
Pred priključitvijo električnega orodja na
električno omrežje in/ali na akumulator
in pred dviganjem ali nošenjem se pre-
pričajte, če je električno orodje izklop-
ljeno. Prenašanje naprave s prstom na
stikalu ali priključitev vklopljenega elek-
tričnega orodja na električno omrežje je
lahko vzrok za nezgodo.
OPOZORILO
OBJ_BUCH-783-003.book Page 401 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM