Slovensko | 409
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montaža od spodaj
Postavitev električno orodje na rezalno mizo
11.
Montiranje odsesovalne gibke cevi
(glejte sliko a)
Povežite izmet oblancev na ohišju žaginega
lista in izmet oblancev 32 na ohišju naprave z
odsesovalno gibko cevjo 34.
Montiranje talne plošče (glejte sliko b)
Položite talno ploščo 35 v predvidene zareze,
tako da križni vijaki primejo v luknje ohišja.
Pritrdite talno ploščo tako, da trdno privijete
križne vijake.
Montaža od zgoraj
Obrnite električno orodje tako, da se sedaj
nahaja v pravilnem položajo za delo.
Montaža zagozde za cepljenje
(glejte slike c1c3)
Z očesnim ključem 17 privzdignite vložno
ploščo 3 spredaj in jo vzemite iz odprtin 37.
Zavrtite ročno kolesce 12 v nasprotni smeri
urnega kazalca do prislona, tako da se žagin
list 38 nahaja v najvišjem možnem položaju
nad žaginim listom.
Za obračanje žaginega lista 38 sprostite
aretirni nastavek 29.
Potisnite razporni klin 4 z ustreznimi
luknjami v sprejemne sornike držala 39.
Pritrdite razporni klin 4 na držalo 39 tako, da
trdno privijete šestrobni vijak 36 z obročnim
ključem 17 (13 mm).
Postavite žagin list ponovno na 90° in
pritrdite aretirni nastavek 29. (glejte tudi
Nastavitev navpičnih jeralnih kotov,
stran 412)
Opozorilo: Zagozda za cepljenje mora biti
poravnana z žaginim listom, saj s tem preprečite
zataknitev obdelovanca.
Za zaključek ponovno montirajte vložno
ploščo 3.
V ta namen pritrdite vložno ploščo v odprtine
37 in nato potisnete vložno ploščo navzdol,
dokler ne zaskoči v rezalni mizi.
Montiranje zaščitnega pokrova (glejte sliko d)
Za montažo uporabite komplet za pritrditev
zaščitni pokrov 40. (vijak, matica, podložka)
Potisnite vijake 40 skozi izvrtine na
zaščitnem pokrovu in zagozdi za cepljenje.
Štirirobni nastavek na vijaku mora zaskočiti v
ustrezno odprtino na zaščitnem pokrovu.
Namestite podložko in matico.
Z očesnim ključem 17 (13 mm) pritrdite
matico tako močno, da zaščitni pokrov
samostojno drži v vsakem nastavljenem
položaju.
Montiranje podaljška mize
(glejte sliki e1
e2)
Za montažo uporabite komplet za pritrditev
podaljšek mize 41. (2 vodilna droga, 2 vijaka
za zavarovanje, 2 sponki, 2 kratka pritrdilna
nastavka)
Potisnite oba vodilna drogova do prislona v
smeri z navojno odprtino naprej v zato
predvidene izvrtine na podaljšku mize 2.
Privijte gumijast blažilnik 42 na podaljšek
mize.
Nataknite sponke za fiksiranje v izvrtine
vodilnih drogov.
Nato potisnite podaljšek mize z obema
vodilnima drogovoma v zato predvideni držali
pod rezalno mizo.
Za zavarovanje proti snetju pritrdite vijake v
zato predvidene navoje.
Privijte pritrdilne nastavke 23 v zato
predvidene navoje pod rezalno mizo.
Montaža kotnega prislona
(glejte sliki f1f2)
Potisnite tirnico 43 kotnega prislona 16 v
enega izmed predvidenih vodilnih utorov 21
rezalne mize.
Opozorilo: Položaj kotnega prislona se lahko v
levem vodilnem utoru fiksira z vrtenjem
pritrdilnega nastavka 44 na drsni tirnici.
Montirajte dodatni paralelni prislon 18 iz
aluminija s priloženim kompletom za
pritrditev 45 na kotni prislon. (2 kratka
vijaka, 2 štirirobni matici in podložki)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 409 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM