410 | Slovensko
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Opozorilo: Pazite na to, da dodatni paralelni
prislon v celoti nalega na rezalni mizi.
Razmak med žaginim listom in dodatnim
paralelnim prislonom sme znašati maksimalno
15 mm.
Montaža paralelnega naslona
(glejte slike g1g3)
Paralelni prislon 8 lahko namestite ali levo ali pa
desno od žaginega lista.
Privijte vpenjalni ročaj 46 v zato predviden
navoj spredaj na paralelnem prislonu.
Najprej nastavite paralelni prislon zadaj na
rezalno mizo. Nato namestite paralelni
prislon v vodilno tirnico 15.
Sedaj se lahko paralelni prislon poljubno
premika.
Za pritrditev paralelnega prislona pritisnite
vpenjalni ročaj 46 navzdol.
Pri žaganju ozkih obdelovancev in pri rezanju
vertikalnih jeralnih kotov morate na paralelni
prislon montirati dodatni paralelni prislon 18 iz
aluminija 8.
V tem primeru lahko na kotnem prislonu
pritrdite dodatni paralelni prislon 49 iz umetne
mase.
Potisnite profilno tirnico 47 v utor na kratki
strani dodatnega paralelnega prislona 18.
Namestite profilno tirnico tako pred paralelni
prislon 8, da so izvrtine obeh delov
poravnane.
Potisnite pritrdilne nastavke 48 skozi
stranske izvrtine na paralelnem prislonu in jih
zategnite.
Pri žaganju visokih, ozkih obdelovancev
morate dodatni paralelni prislon 18 iz aluminija
montirati direktno na paralelni prislon 8.
Pritrdite dodatni paralelni prislon 18 s
pomočjo 2 štirirobnih matic iz kompleta za
pritrditev 45 in pritrdilnimi nastavki 48
direktno na paralelni prislon 8.
Odsesavanje prahu/ostružkov
Prah nekaterih materialov kot npr. svinčenega
premaza, nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin
je lahko zdravju škodljiv. Dotik ali vdihavanje
tega prahu lahko povzroči alergične reakcije
in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb, ki se
nahajajo v bližini.
Določene vrste prahu kot npr. prah hrastovine
ali bukovja veljajo kot kancerogene, še posebej
v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa
(kromat, zaščitno sredstvo za les). Material z
vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le
strokovnjaki.
Po možnosti uporabljajte odsesavanje prahu.
Poskrbite za dobro zračenje delovnega
mesta.
Priporočamo, da nosite zaščitno masko za
prah s filtrirnim razredom P2.
Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za
obdelovalne materiale.
Lahko pride do blokade odsesovanja
prahu/odrezkov zaradi prahu, odrezkov ali
odlomkov orodja.
Odklopite električno orodje in potegnite
omrežni vtič iz vtičnice.
Počakajte na to, da se žagin list popolnoma
ustavi.
Ugotovite in odstranite vzrok za blokado.
Odsesavanje s tujim sesalnikom (glejte sliko h)
Priključite gibko cev sesalnika na izmet
ostružkov oz. oblancev 32.
Če želite dodatno povečati odsesovalno moč,
lahko priključite odsesovalec prahu na
odsesovalni nastavek 5.
V ta namen odstranite pokrov z
odsesovalnega nastavka.
Odsesovalnik za prah mora ustrezati obdelo-
vancu, ki ga boste brusili.
Za odsesovanje izredno zdravju nevarnih,
kancerogenih ali suhih vrst prahu uporabljajte
specialni sesalnik za prah.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 410 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM