Slovensko | 411
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montaža stabilnih ali fleksibilnih orodij
f Da zagotovite varno ravnanje, morate
električno orodje pred uporabo montirati
na ravno in stabilno delovno površino (npr.
delovni pult).
Montaža brez podstavka (glejte sliko i)
Pritrdite električno orodje s primernim
navojnim spojem na delovno površino. Za to
služijo izvrtine 20.
Montaža s podstavkom
(glejte slike k1k3 od strani 15)
Za fiksiranje uporabite komplet za pritrditev
podaljšani locen 68. (24 vijakov z maticami za
sestavitev, 4 vijaki z maticami za pritrditev
električnega orodja, 4 podložke)
Spojite podstavek 69 z vijaki. Vijake trdno
zategnite.
Pritrdite električno orodje na naležni površini
podstavka. Za pritrditev so namenjene
izvrtine 20 na električnem orodju ter
steblaste luknje podstavka.
Zamenjava orodja(glejte slike j1 j4)
f Pred začetkom kakršnih koli del na električ-
nem orodju izvlecite omrežni vtikač iz
vtičnice.
f Pri vgradnji žaginega lista nosite zaščitne
rokavice. Pri dotiku žaginega lista obstaja
nevarnost poškodbe.
Izberite ustrezni žagin list za material, ki ga
želite obdelati.
Uporabite samo žagine liste, katerih najvišja
dovoljena hitrost je višja kot število obratov pri
prostem teku Vašega električnega orodja.
Uporabite samo žagine liste, ki ustrezajo
karakteristikam, navedenim v teh navodilih za
uporabo, in ki so preizkušeni po EN 847-1 ter
ustrezno označeni.
Odmontiranje žaginega lista
Z očesnim ključem 17 privzdignite vložno
ploščo 3 spredaj in jo vzemite iz odprtin 37.
Zavrtite ročno kolesce 12 v nasprotni smeri
urnega kazalca do prislona, tako da se žagin
list 38 nahaja v najvišjem možnem položaju
nad žaginim listom.
Obrnite vpenjalno matico 51 z očesnim
ključem 17 (23 mm) in potegnite istočasno
aretirno ročico vretena 50, dokler ne zaskoči.
Vlecite aretirno ročico vretena in odvijte
vpenjalno matico v nasprotni smeri urnega
kazalca.
Snemite vpenjalno prirobnico 52.
Snemite žagin list 38.
Vgradnja žaginega lista
Če je potrebno, očistite pred vgradnjo vse dele,
ki jih boste montirali.
Namestite nov žagin list na prijemalno
prirobnico 52 vretena orodja 53.
Opozorilo: Ne uporabljajte premajhnih žaginih
listov. Reža med žaginim listom in zagozdo za
cepljenje sme znašati maksimalno 5 mm.
f Pri vgradnji upoštevajte, da je smer rezanja
zob (smer puščice na žaginem listu)
usklajena s smerjo puščice na zaščitnem
ohišju!
Nataknite vpenjalno prirobnico 52 in
vpenjalno matico 51.
Obrnite vpenjalno matico 51 z očesnim
ključem 17 (23 mm) in potegnite istočasno
aretirno ročico vretena 50, dokler ne zaskoči.
Zategnite vpenjalno matico v smeri urnega
kazalca.
Ponovno namestite vložno ploščo
3.
(glejte sliko c3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 411 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM