414 | Slovensko
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Navodila za delo
Splošna navodila za žaganje
f Pri vseh rezih morate najprej zagotoviti, da
se žagin list ne more dotakniti med nobenih
prislonov ali drugih delov naprav.
Žagin list zaščitite pred udarci in sunki. Ne
izpostavljajte ga stranskemu pritisku.
Zagozda za cepljenje mora biti poravnana z
žaginim listom, saj s tem preprečite zataknitev
obdelovanca.
Ne obdelujte razvlečenih obdelovancev.
Obdelovanec mora vedno imeti raven rob za
prislonitev na paralelni prislon.
Pri električnem orodju ohranite potisno tnalo na
zatiče.
Ne uporabljajte električnega orodja med
postopkom delanja žlebov, zarezov ali utorov.
Označitev linije rezanja
Na okroglo rumeno nalepko 7 označite
debelino žaginega lista.
Tako lahko obdelovanec za žaganje natančno
pozicionirajte, brez da bi odprli zaščitni
pokrov.
Položaj uporabnika (glejte sliko H)
f Ne smete se postaviti pred električno
orodje v isto linijo kot žagin list, temveč
vedno le zamaknjeno ob strani žaginega
lista. Tako zaščitite telo pred možnim
udarcem nazaj.
Imejte roke, prste in lahti stran od vrtečega
se žaginega lista.
Pri tem upoštevajte naslednja opozorila:
V tej poziciji pridržite obdelovanec z obema
rokama in ga trdno potisnite na rezalno mizo,
če posebej pri delih brez prislona.
(glejte sliko I)
Za ozke obdelovance in pri žaganju
vertikalnih jeralnih kotov vedno uporabite
priloženo potisno tnalo 22 in dodatni
paralelni prislon 18. (glejte sliko J)
Največje dimenzije obdelovancev
Žaganje
Žaganje ravnih rezov
Nastavite paralelni prislon 8 na željeno širino
reza. (glejte Nastavitev paralelnih
prislonov, stran 413)
Položite obdelovanec na rezalno mizo pred
zaščitni pokrov 6.
Z ročnim kolescem 12 tako daleč dvignite ali
spustite žagin list, da zgornji zobje žage
stojijo ca. 5 mm nad zgornjo površino
obdelovanca.
Opozorilo: Zagotovite, da je zaščitni pokrov
pravilno pozicioniran. Pri žaganju mora vedno
nalegati na obdelovancu.
Vključite električno orodje.
Obdelovanec žagajte z enakomernim
podajanjem.
Izključite električno orodje in počakajte, da
žagin list povsem obmiruje.
Žaganje vertikalnih jeralnih kotov
Nastavite željen navpični jeralni kot. (glejte
Nastavitev navpičnih jeralnih kotov,
stran 412)
Nato postopajte po delovnih korakih, ki so
navedeni v poglavju Žaganje ravnih rezov.
Nastavitev razmaka med žaginim listom in
dodatnim paralelnim prislonom
(glejte sliko f2)
Razmak med žaginim listom in dodatnim
paralelnim prislonom sme znašati maksimalno
15 mm.
Če se nahaja dodatni paralelni prislon 18 za
rezalno linijo, sprostite oba vijaka kompleta
za pritrditev 45.
Potisnite dodatni paralelni prislon in
ponovno zategnite vijake.
navpični jeralni kot maks. višina
obdelovanca [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 414 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM