418 | Hrvatski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
hr
Upute za sigurnost
Opće upute za sigurnost za električne
alate
Treba pročitati sve napo-
mene o sigurnosti i upute.
Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i
upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar
i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute
za buduću primjenu.
U daljnjem tekstu korišten pojam Električni
alat odnosi se na električne alate s priključkom
na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na
električne alate s napajanjem iz aku baterije
(bez mrežnog kabela).
1) Sigurnost na radnom mjestu
a) Održavajte vaše radno mjesto čistim i
dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijet-
ljeno radno mjesto mogu uzrokovati
nezgode.
b) Ne radite s električnim alatom u okolini
ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.
Električni alati proizvode iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili pare.
c) Tijekom uporabe električnog alata djecu
i ostale osobe držite dalje od mjesta
rada. U slučaju skretanja pozornosti mogli
bi izgubiti kontrolu nad uređajem.
2) Električna sigurnost
a) Priključni utikač električnog alata mora
odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na
koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne
koristite adapterski utikač zajedno sa
zaštitno uzemljenim električnim alatom.
Utikač na kojem nisu vršene izmjene i
odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost
od strujnog udara.
b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim
površinama, kao što su cijevi, radijatori,
štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana
opasnost od električnog udara ako bi vaše
tijelo bilo uzemljeno.
c) Uređaj držite dalje od kiše ili vlage.
Prodiranje vode u električni alat povećava
opasnost od strujnog udara.
d) Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za
nošenje, vješanje električnog alata ili za
izvlačenje utikača iz mrežne utičnice.
Priključni kabel držite dalje od izvora
topline, ulja, oštrih rubova ili pomičnih
dijelova uređaja. Oštećen ili usukan
priključni kabel povećava opasnost od
strujnog udara.
e) Ako sa električnim alatom radite na ot-
vorenom, koristite samo produžni kabel
koji je prikladan za uporabu na
otvorenom. Primjena produžnog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje
opasnost od strujnog udara.
f) Ako se ne može izbjeći uporaba elek-
tričnog alata u vlažnoj okolini, koristite
zaštitnu sklopku struje kvara. Primjenom
zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se
opasnost od električnog udara.
3) Sigurnost ljudi
a) Budite pažljivi, pazite što činite i postu-
pajte oprezno kod rada s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga, alko-
hola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod
uporabe električnog alata može uzroko-
vati teške ozljede.
b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek
nosite zaštitne naočale. Nošenje osobne
zaštitne opreme, kao što je maska za
prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže,
zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od
vrste i primjene električnog alata,
smanjuje opasnost od ozljeda.
c) Izbjegavajte nehotično puštanje u rad.
Prije nego što ćete utaknuti utikač u uti-
čnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite
je li električni alat isključen. Ako kod
nošenja električnog alata imate prst na
prekidaču ili se uključen uređaj priključi
na električno napajanje, to može dovesti
do nezgoda.
UPOZORENJE
OBJ_BUCH-783-003.book Page 418 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM