426 | Hrvatski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Prvo puštanje u rad
Sve isporučene dijelove pažljivo izvadite iz
njihove ambalaže.
Uklonite sav ambalažni materijal sa
električnog uređaja i isporučenog pribora.
Posebno pazite da uklonite ambalažni
materijal ispod bloka motora.
Potreban alat dodatno uz opseg isporuke:
Križni odvijač
Kutomjer
Okasti ili viljuškasti ključ (13 mm)
za sastavljanje postolja
Redoslijed montaže
U svrhu olakšanja rada pridržavajte se
redoslijeda montaže isporučenih dijelova
uređaja.
1. Montaža odozdo
Usisno crijevo 34
Podna ploča 35 sa predmontiranim vijcima sa
križnim prorezom
2. Montaža odozgo
Klin raspora 4
Štitnik 6
Produžetak stola 2
Graničnik paralelnosti 8, dodatni graničnik
paralelnosti (18 ili 49) i kutni graničnik 16
Montaža odozdo
Stavite električni alat na stol za piljenje 11.
Montaža usisnog crijeva (vidjeti sliku a)
Spojite izbacivač strugotine na kućište lista
pile i izbacivač strugotine 32 na kućište
uređaja sa usisnim crijevom 34.
Montaža podne ploče (vidjeti sliku b)
Umetnite podnu ploču 35 u za to predviđene
izreze, tako da vijci sa križnim prorezom
zahvate u provrte kućišta.
Pričvrstite podnu ploču, tako što ćete
stegnuti vijke za križnim prorezom.
Montaža odozgo
Okrenite električni alat tako da se sada nalazi
u ispravnom položaju za rad.
Montaža klina raspora (vidjeti slike c1c3)
Sa okastim ključem 17 podignite uložnu
ploču 3 naprijed i uklonite je iz izreza 37.
Okrenite ručno kolo 12 u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu do graničnika, tako da se
list pile 38 nalazi u najvišoj mogućoj poziciji
iznad stola za piljenje.
Za zakretanje lista pile 38 otpustite ručicu za
fiksiranje 29.
Pomaknite klin raspora 4 sa odgovarajućim
provrtima, na steznom svornjaku držača 39.
Pričvrstite klin raspora 4 na držač 39, tako
što ćete šesterokutni vijak 36 stegnuti sa
okastim ključem 17 (13 mm).
Namjestite list pile ponovno na 90° i stegnite
ručicu za fiksiranje 29. (vidjeti i Namještanje
vertikalnog kuta kosog rezanja, str. 430)
Napomena: Klin raspora se mora podudarati sa
listom pile, kako bi se izbjeglo uklještenje
izratka.
Za završetak ponovno montirajte uložnu
ploču 3.
U tu svrhu zahvatite uložnu ploču u izreze 37
i pritisnite nakon toga uložnu ploču prema
dolje, sve dok ne uskoči u list pile.
Montaža štitnika (vidjeti sliku d)
Za montažu koristite set za pričvršćenje
štitnika 40. (vijak, matica, podložna pločica)
Provucite vijak 40 kroz provrte na štitniku i na
klinu raspora.
Četverokut na vijku mora sjesti u
odgovarajući izrez na štitniku.
Ugradite podložnu pločicu i maticu.
Stegnite maticu sa okastim ključem 17
(13 mm) toliko da se štitnik u svakom
namještenom položaju sam drži.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 426 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM