Hrvatski | 429
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Okrenite steznu maticu 51 sa okastim
ključem 17 (23 mm) i povucite istodobno
polugu za uglavljivanje vretena 50 dok ne
uskoči.
Stegnite steznu maticu u smjeru kazaljke na
satu.
Ponovno umetnite uložnu ploču 3.
(vidjeti sliku c3)
Rad
f Prije svih radova na električnom alatu
izvucite mrežni utikač iz utičnice.
Transportni i radni položaj lista pile
Transportni položaj
Okrenite ručno kolo 12 u smjeru kazaljke na
satu, sve dok se zubi lista pile 38 ne nađu
ispod stola za piljenje 11.
Radni položaj
Okrenite ručno kolo 12 u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu, sve dok se zubi lista pile
38 ne nađu cca. 5 mm iznad izratka.
Napomena: Štitnik mora biti propisno
pozicioniran. Kod piljenja mora uvijek nalijegati
na izradak.
Povećanje stola za piljenje
Dugački izraci moraju biti na slobodnom kraju
podloženi ili poduprti.
Produžetak stola/Proširenje stola
(vidjeti sliku A)
Za povećanje površine stola za piljenje, možete
kako iza, tako i desno, na električnom alatu
izvući slijedeće nosače:
produžetak stola 2 (produžuje stol za piljenje
11 prema natrag za 215 mm)
i/ili
proširenje stola 9 (proširuje stol za piljenje 11 u
desno za 285 mm)
Zahvatite po sredini ispod traženog nosača i
izvucite ga max. do graničnika.
Za fiksiranje položaja stegnite pripadajuću
ručicu za pričvršćenje (23 ili 26) na vodećim
motkama.
Teške izratke morate prema potrebi osloniti sa
nosačima.
Pomični klizač (vidjeti sliku B)
Pomoću pomičnih klizača 1 možete piliti izratke
do maksimalne širine od 305 mm.
Istodobno se postiže veća preciznost kod
piljenja, prije svega u spoju sa kutnim
graničnikom 16. (vidjeti Piljenje pod
horizontalnim kutom kosog rezanja pomoću
pomičnog klizača, str. 432)
U tu svrhu ručicu za fiksiranje 24 pomaknite
u desno.
Pomični klizač se time može pomicati do
graničnika, kako prema naprijed, tako i
prema natrag.
Namještanje kuta kosog rezanja
Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon
intenzivne uporabe morate provjeriti osnovna
podešavanja električnog alata i u danom slučaju
podesiti (vidjeti Kontroliranje i podešavanje
osnovnih namještanja, str. 432).
Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja
(kutni graničnik) (vidjeti sliku C)
Horizontalni kut kosog rezanja može se
namjestiti u području od 60° (lijeva strana) do
60° (desna strana).
Otpustite ručicu za utvrđivanje 54, ukoliko je
ista stegnuta.
Okrenite kutni graničnik, sve dok pokazivač
kuta 55 ne pokaže traženi kut kosog rezanja.
Ponovno stegnite ručicu za utvrđivanje 54.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 429 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM